گزارش زمان رسیدگی در 137 یار

زمان رسیدگی و درصد رسیدگی 2 شاخص کلیدی برای ارزیابی، سازمانها، مناطق، نواحی و موضوعات

گزارش زمان رسیدگی به سفارش شهرداری اهواز تهیه شده است و گزارشی است که با بررسی شاخص زمان رسیدگی و درصد رسیدگی تمامی مناطق و سازمانها و نواحی را بررسی و رتبه بندی می کند.

علاوه بر بررسی مناطق و نواحی وضعیت این شاخص ها براساس گروه موضوعات و ریز موضوعات انجام می شود که در فیلم ذیل می توانید این روش در مدیریت شهری را ببینید.

نویسنده:وحید قائم مقامی تاریخ: یکشنبه, 26 ژوئن , 22
دسته بندی ها:
دیدگاه ها