SLA

اطلاعیه مضمون مصوبه 177 و توافقنامه سطح خدمات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات

 

در راستای اجرای مصوبه 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شفاف سازی پارامتر های موافقت نامه سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده ها، بدینوسیله اعلام می گردد که اصل مصوبه 177 به همراه موافقتامه مذکور با جانمایی مقادیر متغییر(a,b) به آدرس زیر جهت دسترسی کاربران قرار گرفت.

برای دانلود نسخه کامل قرارداد SLA ساتیا اینجا را کلیک کنید.

مصوبه نهايي شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

دستورالعمل  تضمین کیفیت خدمات اینترنت ساتیا به شرح ذیل می باشد و برای پرداخت خسارت به مشترکین مطابق با این دستورالعمل محاسبات انجام خواهد شد.

1-محدوده تعیین شده برای تضمین Availability :

این محدوده کلیه نودهای واقع درشبکه شرکت رایانکده آپادانا (ساتیا)، پورت دسترسی مشترک و نیز شبکه تامین کننده اینترنت بین الملل(Provider Backbone ) درمسیر هرکدام از دروازهای (Gateways)  شبکه ملی دیتا

شامل می گردد.که شامل 78.38.189.49  و 78.38.189.18  در مرکز دیتای مخابرات اراک و 10.10.53.26 و217.218.154.250 در دیتای تهران می باشد.

2-1 روش محاسبه   Availability:  براساس دقیقه

Availability =(((totaltime)-(unavailability))/(total time)*100)

100*((مدت کل دقیقه)/((مدت قطع بودن)_(مدت کل دقیقه)) = میزان برقراری شبکه به درصد

3-1- تعریف unavailability

: Unavailability time به موارد زیر اطلاق می شود.

جدولA : چنانچه وقفه ای در خدمات ارائه شده به مشتری پیش بیاید و مشترک برابر موارد فوق خود را بستانکار بداند می بایست درخواست خود را طی حداکثر 7 روز پس ازبروز وقفه به آدرس  admin@satiaisp.comارسال نماید.

وقفه های ایجاد شده خارج ازموارد خاص بند 4 بصورت 2 برابر زمان به زمان سرویس مشترک اضافه می شود.

تبصره 2:جرایم فقط به قطعی هائی که بصورت ایمیل و یا فکس اعلام شده باشند با تایید NOC شرکت تعلق خواهد گرفت.

2- : (Packet Loss) P.L

2-1 تعریف :P.L به مقدار متوسط افت یا گم شدن بسته های IP درطول شبکه اطلاق می شود و مقدار آن درشبکه شرکت رایانکده آپادانا (ساتیا) حداکثر7%  می باشد.

2-2-محاسبه : P.Lمحاسبه P.L  شبکه در فاصله زمانی 24ساعت بصورت ذیل انجام خواهد شد.

میزان P. L با ارسال پکت هایICMP به اندازه 10000 عدد پکت از پورت روتر مشترک تا شناسه شبکه های شبکه ملی اینترنت که شامل 78.38.189.49  و 78.38.189.18  در مرکز دیتای مخابرات اراک و 10.10.53.26 و217.218.154.250 و براساس میانگین نمونه برداری های متوالی Ping Test در طول یک ساعت تعیین می گردد.

تبصره : محاسبه  P.Lتوسط سیستمNOC  انجام می شود.

3-2-جرایم :در صورتیکه P.Lبیش از7% باشد، قطعی محسوب و مطابق شرایط بند  Aجبران خواهد شد.

تبصره :شرایط تست  P.Lباید به گونه ای باشد که در سمت  مشترک، فقط روتر Gateway مشترک در مدار تست P.Lقرار داشته و تجهیزات اضافی در مسیر تست وجود نداشته باشد .

3-Latency (Round Trip Delay) 

1- 3-تعریف : متوسط زمانی که طول می کشد تا یک بسته  IPدرطول Backbone شبکه شرکت ساتیا ری ارتباط از پورت دسترسی مشترک تا نقاط شبکه ملی دیتا برسد که این زمان معمولا برای مشترکین در شهر اراک حداکثر 30ms می باشد. البته برای مشترکین ADSL این زمان 60ms می باشد.

2-3-محاسبه :Latency میزان  Latencyبراساس متوسط تاخیر پکت های ارسالی به اندازه 100 بایت و به تعداد 1000 عدد از پورت روتر مشتری تا نقاط شبکه ملی دیتا و براساس میانگین نمونه برداری در طول یک  ماه تعیین  می شود. که زمان دسترسی به روترهای شرکت مخابرات در اراک به آدرس 217.218.248.2 و 217.218.248.7 می باشد.

3-3-جرایم: درصورتیکه مقدار متوسط Latencyمحاسبه شده درطول یک ماه از مقادیر فوق الذکر بیشتر شود، معادل یک روز از شارژ ماهانه  جریمه به مشتری پرداخت خواهد شد

تبصره1: شرایط تست باید به گونه ای باشد که درسمت مشترک، فقط روتر Gateway مشترک در مدار تست قرار داشته و تجهیزات اضافی در مسیر تست وجود نداشته باشد.

تبصره2: در یک زمان بیش از یک جریمه (قطعی یا P.L ویاLatency ) به مشترک تعلق نخواهدگرفت.

4- مواردی که جریمه نمی شود.

قطعی های ناشی از موارد ذیل شامل جریمه نمی شود .

2-4.قطعی های مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویسهای دوره ای که مطابق با شرایط ذیل انجام گردد.

الف) حداقل 12 ساعت قبل ازطریق E-Mail  وWebsite شرکت، به اطلاع  مشترک رسیده باشد .

ب) مدت زمان  Down Timeهای  مربوط  به شبکه حداکثر 4 ساعت باشد

ج) مدار  Down Timeهای مربوط  به شبکه حداکثر 1 بار در ماه  باشد.

2-4قطعی های ناشی از حوادث قوه قهریه (فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی و جنگ در این حالت مدت زمان قطعی شامل کسر آبونمان می شود .

4-4 قطعی هایی که دارای هیچ گونه Ticket Trouble تائید شده از جانب  NOCنباشد.

5-4 قطعی هایی که بواسطه خرابی تجهیزات مشترک باشد .

6-4 قطعی هایی که بنا به درخواست مشترک (عملیات انتقال محل، تست شبکه داخلی و غیره).

7-4 قطعی های ناشی از تخطی مشترک از قوانین یا مقرارت مصوب یا قرارداد فیمابین باشد.

8-4 قطعی ناشی از عدم پرداخت صورتحساب باشد.

9-4 قطعی ناشی از صدور احکام از سوی مراجع قضائی و یا امنیتی کشور (مراجع ذیصلاح)، در این حالت مدت زمان  قطعی شامل کسر آبونمان  می  شود.

10-4 در صورتیکه down time های اشاره  شده در بند 4 – 2 به لحاظ زمانی و یا تعداد بیش از مقادیر فوق باشد، مازاد آن مطابق جدول 1 مشمول جریمه خواهد بود.

11 – 4 – در صورتیکه افزایش P.L  ناشی از استفاده بیش از 80% ظرفیت سرویس مشترک باشد. مشمول جریمه نمی گردد.

5- در صورت بروز قطعی یا  P.L و یا Latency خدمات ارایه شده توسط شرکت، مشترک موظف استخرابی را به مرکز  NOC گزارش نماید و مرکز NOC   پس از بررسی اولیه گزارش، نسبت به ایجاد Trouble Ticket اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است زمان قطعی از لحظه ایجاد Trouble Ticket محاسبه خواهد شد.

خاطر نشان می سازد شرکت تحت هیچ شرایطی ping ها و سایر تست های اجرا شده توسط مشترک را بصورت یک جانبه نخواهد پذیرفت و تمامی تست ها و آزمایش ها باید با حضور طرفین انجام و موضوع صورتجلسه شود.

شماره مستقیم پشتیبانی : 08633805

 

نویسنده:satiaisp تاریخ: دوشنبه, 12 ژانویه , 15
دسته بندی ها:
دیدگاه ها