3335 سایت آموزشی  با ۵۰% تخفیف ترافیک (5)

ردیف استان  شهر نام دانشگاه  نوع دانشگاه  آدرس URL Address IP 
1 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live1001.ourlive.ir

45.149.76.122
2 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live1002.ourlive.ir

45.149.76.121
3 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live1003.ourlive.ir

45.149.76.123
4 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live1004.ourlive.ir

45.149.76.124
5 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live1005.ourlive.ir

45.149.76.125
6 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live2001.ourlive.ir

45.149.76.132
7 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live2002.ourlive.ir

45.149.76.133
8 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live2003.ourlive.ir

45.149.76.134
9 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live2004.ourlive.ir

45.149.76.135
10 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live2005.ourlive.ir

45.149.76.136
11 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live3001.ourlive.ir

45.149.76.94
12 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live3002.ourlive.ir

45.149.76.109
13 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live3003.ourlive.ir

45.149.76.159
14 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live3004.ourlive.ir

45.149.76.172
15 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live3005.ourlive.ir

45.149.76.160
16 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live4001.ourlive.ir

45.149.76.178
17 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live4002.ourlive.ir

45.149.76.188
18 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live4003.ourlive.ir

45.149.76.190
19 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live4004.ourlive.ir

45.149.76.203
20 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live4005.ourlive.ir

45.149.76.59
21 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live5001.ourlive.ir

45.149.76.206
22 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live5002.ourlive.ir

45.149.76.210
23 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live5003.ourlive.ir

45.149.76.211
24 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live5004.ourlive.ir

45.149.76.212
25 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live5005.ourlive.ir

45.149.76.207
26 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live7001.ourlive.ir

45.149.76.174
27 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live7002.ourlive.ir

45.149.76.12
28 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live7003.ourlive.ir

45.149.76.117
29 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live7004.ourlive.ir

45.149.76.117
30 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live8001.ourlive.ir

45.149.76.179
31 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live8002.ourlive.ir

45.149.76.205
32 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live8003.ourlive.ir

5.149.76.225
33 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live8004.ourlive.ir

5.149.76.209
34 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live6001.ourlive.ir

45.149.76.232
35 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live6002.ourlive.ir

45.149.76.35
36 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live6003.ourlive.ir

45.149.76.88
37 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live6004.ourlive.ir

45.149.76.226
38 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live19001.ourlive.ir

45.149.76.143
39 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live19002.ourlive.ir

45.149.76.144
40 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live19003.ourlive.ir

45.149.76.145
41 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live19004.ourlive.ir

45.149.76.146
42 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live20001.ourlive.ir

171.22.24.47
43 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live20002.ourlive.ir

171.22.24.117
44 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live20003.ourlive.ir

171.22.24.128
45 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live20004.ourlive.ir

171.22.24.154
46 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live21001.ourlive.ir

171.22.24.158
47 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live21002.ourlive.ir

171.22.24.185
48 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live21003.ourlive.ir

171.22.24.192
49 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live21004.ourlive.ir

171.22.24.194
50 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live23001.ourlive.ir

130.185.75.143
51 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live23002.ourlive.ir

130.185.75.144
52 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live23003.ourlive.ir

130.185.75.145
53 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live23004.ourlive.ir

130.185.75.146
54 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live24001.ourlive.ir

130.185.75.150
55 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live24002.ourlive.ir

130.185.75.148
56 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live24003.ourlive.ir

130.185.75.148
57 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live24004.ourlive.ir

130.185.75.147
58 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live25001.ourlive.ir

5.144.133.25
59 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live25002.ourlive.ir

5.144.133.26
60 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live25003.ourlive.ir

5.144.133.27
61 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live25004.ourlive.ir

5.144.133.28
62 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live22001.ourlive.ir

171.22.24.31
63 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live22002.ourlive.ir

171.22.24.25
64 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live22003.ourlive.ir

171.22.24.27
65 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

live22004.ourlive.ir

171.22.24.30
66 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

howzeh.online

171.22.24.39
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي sl.sau.syad.ir  5.63.9.181
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb400.iranlms.org 103.130.145.67
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb401.iranlms.org 103.130.145.68
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb402.iranlms.org 103.130.145.69
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb403.iranlms.org 103.130.145.70
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb404.iranlms.org 103.130.145.71
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb405.iranlms.org 103.130.145.72
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb406.iranlms.org 103.130.145.73
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb410.iranlms.org 103.130.145.83
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb411.iranlms.org 103.130.145.84
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb412.iranlms.org 103.130.145.85
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb413.iranlms.org 103.130.145.86
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb414.iranlms.org 103.130.145.87
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb415.iranlms.org 103.130.145.88
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb416.iranlms.org 103.130.145.89
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb420.iranlms.org 103.130.145.99
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb421.iranlms.org 103.130.145.100
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb422.iranlms.org 103.130.145.101
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb423.iranlms.org 103.130.145.102
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb424.iranlms.org 103.130.145.103
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb425.iranlms.org 103.130.145.104
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb426.iranlms.org 103.130.145.105
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb430.iranlms.org 103.130.145.115
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb431.iranlms.org 103.130.145.116
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb432.iranlms.org 103.130.145.117
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb433.iranlms.org 103.130.145.118
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb434.iranlms.org 103.130.145.119
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb435.iranlms.org 103.130.145.120
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb436.iranlms.org 103.130.145.121
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb440.iranlms.org 103.130.145.147
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb441.iranlms.org 103.130.145.148
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb442.iranlms.org 103.130.145.149
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb443.iranlms.org 103.130.145.150
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb444.iranlms.org 103.130.145.151
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb445.iranlms.org 103.130.145.152
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb446.iranlms.org 103.130.145.153
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb450.iranlms.org 103.130.145.163
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb451.iranlms.org 103.130.145.164
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb452.iranlms.org 103.130.145.165
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb453.iranlms.org 103.130.145.166
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb454.iranlms.org 103.130.145.167
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb455.iranlms.org 103.130.145.168
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي bbb456.iranlms.org 103.130.145.169
يزد يزد دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي sl.yazdsau.syad.ir 103.130.145.109
تهران تهران موسسه آموزش عالی آزاد مدت دولتی portal.modat.ac.ir 185.208.175.88
تهران تهران موسسه آموزش عالی آزاد مدت دولتی www.modat.ac.ir 185.208.175.88
تهران تهران موسسه آموزش عالی آزاد مدت دولتی www.farhikhtegan.com 198.55.55.201
کردستان سنندج دانشکده فنی شهید یزدان پناه فنی و حرفه ای kurdestan.tvu.ac.ir 80.191.47.231
کردستان سنندج دانشکده فنی شهید یزدان پناه فنی و حرفه ای fani.tcsanandajelearn.ir 85.185.245.194
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc41.shirazu.ac.ir 185.64.176.181
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc43.shirazu.ac.ir 185.64.176.183
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc44.shirazu.ac.ir 185.64.176.184
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc45.shirazu.ac.ir 185.64.176.185
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc46.shirazu.ac.ir 185.64.176.186
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc47.shirazu.ac.ir 185.64.176.187
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc48.shirazu.ac.ir 185.64.176.188
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc49.shirazu.ac.ir 185.64.176.189
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc50.shirazu.ac.ir 185.64.176.190
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc51.shirazu.ac.ir 185.64.176.191
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc52.shirazu.ac.ir 185.64.176.192
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc53.shirazu.ac.ir 185.64.176.193
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc54.shirazu.ac.ir 185.64.176.194
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc55.shirazu.ac.ir 185.64.176.195
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc56.shirazu.ac.ir 185.64.176.196
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc57.shirazu.ac.ir 185.64.176.197
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc58.shirazu.ac.ir 185.64.176.198
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc59.shirazu.ac.ir 185.64.176.199
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc60.shirazu.ac.ir 185.64.176.200
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc63.shirazu.ac.ir 185.64.176.201
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc65.shirazu.ac.ir 185.64.176.202
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc2.shirazu.ac.ir 185.64.176.233
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc3.shirazu.ac.ir 185.64.176.234
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vc4.shirazu.ac.ir 185.64.176.232
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی offline.shirazu.ac.ir  185.64.176.235
فارس شیراز دانشگاه شیراز  دولتی vroom1.shirazu.ac.ir 185.64.176.41

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: سه‌شنبه, 1 دسامبر , 20
دسته بندی ها:
دیدگاه ها