3335 سایت آموزشی با 50% تخفیف ترافیک (2)ردیف نام دانشگاه  آدرس URL
1335 دانشگاه نیشابور edc.neyshabur.ac.ir
1337 دانشگاه نیشابور oms2.neyshabur.ac.ir
1338 دانشگاه نیشابور oms.neyshabur.ac.ir
1339 دانشگاه علم و فناوری مازندران lecturer. mazust.ac.ir
1340 دانشگاه علم و فناوری مازندران s1.mazust.ac.ir
1341 دانشگاه علم و فناوری مازندران s2.mazust.ac.ir
1342 دانشگاه علم و فناوری مازندران s3.mazust.ac.ir
1343 دانشگاه علم و فناوری مازندران vee4.mazust.ac.ir
1344 دانشگاه علم و فناوری مازندران vee5.azust.ac.ir
1345 دانشگاه علم و فناوری مازندران vee6.mazust.ac.ir
1346 دانشگاه علم و فناوری مازندران vee7.mazust.ac.ir
1347 دانشگاه علم و فناوری مازندران vee8.mazust.ac.ir
1348 دانشگاه علم و فناوری مازندران yaraapi. mazust.ac.ir
1349 دانشگاه علم و فناوری مازندران ftp.mazust.ac.ir
1350 دانشگاه شهید باهنر کرمان cw.uk.ac.ir
1351 دانشگاه شهید باهنر کرمان my.uk.ac.ir
1352 دانشگاه شهید باهنر کرمان my.uk.ac.ir
1353 دانشگاه تربت حیدریه erp.torbath.ac.ir
1354 دانشگاه تربت حیدریه 81.12.55.7
1355 موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز erp.fatemiyehshiraz.ac.ir
1356 موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز lms.fatemiyehshiraz.ac.ir
1357 دانشکده فنی و حرفه ای میانه 2.186.123.136
1358 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان lms5-server. iastjd.ac.ir
1359 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان lms5.iastjd.ac.ir
1360 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ac.aminidc.com
1361 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ac.aminidc.com
1362 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

lms2.ikiu.ac.ir

1363 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

lms.ikiu.ac.ir

1364 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ac8.aminidc.com& nbsp;

1365 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ac5.aminidc.com

1366 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ac6.aminidc.com

1367 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ac4.aminidc.com

1368 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ac3.aminidc.com

1369 آموزشکده فنی و حرفه ای شهیدباهنر زاهدان شماره 1

www.samyad.tvu. ac.ir

1370 دانشگاه ایوان کی

vc.eyc.ac.ir

1371 دانشگاه ایوان کی

elearning.eyc. ac.ir

1372 آموزشکده فنی پسران بندر انزلی-شهید خدادادی

teleuni. bihin.ir/login

1373 آموزشکده فنی پسران بندر انزلی-شهید خدادادی

reg.tvu.ac.ir

1374 آموزشکده فنی پسران بندر انزلی-شهید خدادادی

lms118.tvu. ac.ir

1375 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

adobe2. farsuast.ir

1376 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

adobe1. farsuast.ir

1377 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

151.233.51. 64

1378 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

vu.farsuast.ir

1379 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

adobe2. farsuast.ir

1380 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

adobe1. farsuast.ir

1381 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

vu.farsuast.ir

1382 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

151.233.51. 64

1383 جهاد دانشگاهی استان فارس

vc-server10.jde. ir

1384 جهاد دانشگاهی استان فارس

amjad.jde.ir/ fr

1385 جهاد دانشگاهی استان فارس

fr.amjad.jde. ir

1386 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران استهبان

skyroom. online

1387 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران استهبان

lms114.tvu. ac.ir

1388 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

behumsnavid.vums .ac.ir

1389 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

vc.behums.ac.ir

1390 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar21. samatoos.ir

1391 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar22. samatoos.ir

1392 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar23. samatoos.ir

1393 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar24. samatoos.ir

1394 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar25. samatoos.ir

1395 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar26. samatoos.ir

1396 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar27. samatoos.ir

1397 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar28. samatoos.ir

1398 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar29. samatoos.ir

1399 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar30. samatoos.ir

1400 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar31. samatoos.ir

1401 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar32. samatoos.ir

1402 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar33. samatoos.ir

1403 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar34. samatoos.ir

1404 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar35. samatoos.ir

1405 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar36. samatoos.ir

1406 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar37. samatoos.ir

1407 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar38. samatoos.ir

1408 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar39. samatoos.ir

1409 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar40. samatoos.ir

1410 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar59. samatoos.ir

1411 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar60. samatoos.ir

1412 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar61. samatoos.ir

1413 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar62. samatoos.ir

1414 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar63. samatoos.ir

1415 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar64. samatoos.ir

1416 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar65. samatoos.ir

1417 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar66. samatoos.ir

1418 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar67. samatoos.ir

1419 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar68. samatoos.ir

1420 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar69. samatoos.ir

1421 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar70. samatoos.ir

1422 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar71. samatoos.ir

1423 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar72. samatoos.ir

1424 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar73. samatoos.ir

1425 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar74. samatoos.ir

1426 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar75. samatoos.ir

1427 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar76. samatoos.ir

1428 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar77. samatoos.ir

1429 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar78. samatoos.ir

1430 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar79. samatoos.ir

1431 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar80. samatoos.ir

1432 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar81. samatoos.ir

1433 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar90. samatoos.ir

1434 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar91. samatoos.ir

1435 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar92. samatoos.ir

1436 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar93. samatoos.ir

1437 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar94. samatoos.ir

1438 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar95. samatoos.ir

1439 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar96. samatoos.ir

1440 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar97. samatoos.ir

1441 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar98. samatoos.ir

1442 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar99. samatoos.ir

1443 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar100. samatoos.ir

1444 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar101. samatoos.ir

1445 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar102. samatoos.ir

1446 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar103. samatoos.ir

1447 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar104. samatoos.ir

1448 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar105. samatoos.ir

1449 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar106. samatoos.ir

1450 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar107. samatoos.ir

1451 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar108. samatoos.ir

1452 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar109. samatoos.ir

1453 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar110. samatoos.ir

1454 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar111. samatoos.ir

1455 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar112. samatoos.ir

1456 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar113. samatoos.ir

1457 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar114. samatoos.ir

1458 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar115. samatoos.ir

1459 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar116. samatoos.ir

1460 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar117. samatoos.ir

1461 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar118. samatoos.ir

1462 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar119. samatoos.ir

1463 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar120. samatoos.ir

1464 سماتوس (دانشگاه های استان خراسان)

webinar121. samatoos.ir

1465 دانشگاه هنر شیراز

su.parsvlp.ir

1466 دانشگاه نیشابور

edc.neyshabur.ac.ir

1468 دانشگاه نیشابور

oms.neyshabur.ac.ir

1469 دانشگاه علوم پزشکی زنجان – معاونت آموزشی دانشگاه

ftpedu.zums. ac.ir

1470 دانشگاه علوم پزشکی زنجان – معاونت آموزشی دانشگاه

azmoon.zums. ac.ir

1471 مرکزآموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رودسر

lms27-server. iastjd.ac.ir

1472 آموزشکده فنی دختران ملایر (کوثر)

lms.kosarmalayer.ir

1473 دانشگاه شهید مطهری (ره) واحد خواهران

mashhad-um. motahari.ac.ir

1474 دانشگاه شهید باهنر کرمان

online1.uk. ac.ir

1475 دانشگاه شهید باهنر کرمان

online2.uk. ac.ir

1476 دانشگاه شهید باهنر کرمان

mobin.uk.ac.ir

1477 دانشگاه شهید باهنر کرمان

ocvc.uk.ac.ir

1478 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms.uk.ac.ir

1479 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms1.uk.ac.ir

1480 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms4.uk.ac.ir

1481 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms7.uk.ac.ir

1482 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms10.uk.ac.ir

1483 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms2.uk.ac.ir

1484 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms5.uk.ac.ir

1485 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms8.uk.ac.ir

1486 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms11.uk.ac.ir

1487 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms3.uk.ac.ir

1488 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms6.uk.ac.ir

1489 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms9.uk.ac.ir

1490 دانشگاه شهید باهنر کرمان

lms12.uk.ac.ir

1491 دانشگاه شهید باهنر کرمان

elearn.uk.ac .ir

1492 دانشکده فنی و حرفه ای پسران کردکوی-امام علی(ع)

lms118.tvu. ac.ir

1493 دانشکده فنی و حرفه ای پسران کردکوی-امام علی(ع)

su7.parsvlp.ir

1494 مؤسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

elearning. pasargad-ihe.ac.ir

1495  پیام نور مرکز قزوین

lms.qazvin.pnu. ac.ir

1496  پیام نور مرکز قزوین

pm.pnu.ac.ir

1497 دانشگاه اصفهان

class7.ui.ac .ir

1498 دانشگاه اصفهان

class8.ui.ac .ir

1499 دانشگاه اصفهان

class11.ui. ac.ir

1500 دانشگاه اصفهان

class12.ui. ac.ir

1501 دانشگاه اصفهان

class13.ui. ac.ir

1502 دانشگاه اصفهان

class9.ui.ac .ir

1503 دانشگاه اصفهان

class10.ui. ac.ir

1504 دانشگاه اصفهان

class.ui.ac.ir

1505 دانشگاه اصفهان

Class1.ui.ac .ir

1506 دانشگاه اصفهان

Class2.ui.ac .ir

1507 دانشگاه اصفهان

Class3.ui.ac .ir

1508 دانشگاه اصفهان

Class4.ui.ac .ir

1509 دانشگاه اصفهان

Class5.ui.ac .ir

1510 حوزه علمیه معصومیه قم

vle.masoumieh.ir

1511 حوزه علمیه معصومیه قم

lms.masoumieh.ir

1512 حوزه علمیه معصومیه قم

support. masoumieh.ir

1513 حوزه علمیه معصومیه قم

vc.masoumieh.ir

1514 حوزه علمیه معصومیه قم

masoumieh.ir

1515 موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی آرمان رضوی

armanrazavi.lms. onac.ir

1516 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان مائده

lms117.tvu. ac.ir

1517 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان مائده

vu6.parsvlp.ir

1518 دانشگاه ایلام

lms.ilam.ac.ir

1519 دانشگاه ایلام

live.ilam.ac.ir

1520 دانشگاه ایلام

live2.ilam.ac.ir

1521 دانشگاه ایلام

live3.ilam.ac.ir

1522 دانشکده فنی و حرفه ای دختران اصفهان

d-isfahan.tvu. ac.ir

1523 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

session.ssrc .ac.ir

1524 پیام نور بیرجند

lms.skh.pnu. ac.ir

1525 پیام نور بیرجند

vc.skpnu.ac.ir

1526 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

vl.mohajertc.ir

1527 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

bbb.mohajertc.ir

1528 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

lms.mohajertc.ir

1529 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

mohajertc.ir

1530 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

samin.mohajertc.ir

1531 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

eduvc1. semums.ac.ir

1532 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

eduvc.semums.ac.ir

1533 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

exam.semums.ac.ir

1534 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

semumsnavid.vums .ac.ir

1535 دانشکده فنی شهید صدوقی

lms2.fanniyazd.ir

1536 دانشکده فنی شهید صدوقی

lms1.fanniyazd.ir

1537 دانشکده فنی شهید صدوقی

samyad.tvu. ac.ir

1538 دانشگاه صنعتی اصفهان

yekta.iut.ac.ir

1539 دانشگاه صنعتی اصفهان

yekta.iut.ac.ir

1540 دانشگاه صنعتی اصفهان

yekta.iut.ac.ir

1541 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc.iut. ac.ir

1542 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-1.iut .ac.ir

1543 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-2.iut .ac.ir

1544 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-3.iut .ac.ir

1545 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-4.iut .ac.ir

1546 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-5.iut .ac.ir

1547 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-6.iut .ac.ir

1548 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-7.iut .ac.ir

1549 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-8.iut .ac.ir

1550 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc-9.iut .ac.ir

1551 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc- gateway.iut.ac.ir

1552 دانشگاه صنعتی اصفهان

lms-vc- helper.iut.ac.ir

1553 دانشگاه صنعتی اصفهان

meet.iut.ac.ir

1554 دانشگاه صنعتی اصفهان

iutbox.iut. ac.ir

1555 دانشگاه صنعتی سجاد

vc1.sadjad.ac.ir

1556 دانشگاه صنعتی سجاد

vc2.sadjad.ac.ir

1557 دانشگاه صنعتی سجاد

vu.sadjad.ac.ir

1558 دانشگاه صنعتی سجاد

sadjad.ac.ir

1559 موسسه آموزش عالی فردوس

ferdowsconferences.ir

1560 موسسه آموزش عالی فردوس

lms.ferdowsmashhad.ac.ir

1561 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

ac.whc.ir

1562 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

e.whc.ir

1563 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

madras.whc. ir

1564 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

ac-acts.whc. ir

1565 موسسه آموزش عالی حکمت

45.135.241. 84

1566 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

Lms.ricest.ac.ir

1567 دانشگاه سید جمال الذین اسدآبادی

el.sjau.ac.ir

1568 دانشگاه سید جمال الذین اسدآبادی

Elsjau.ir

1569 دانشگاه علوم پزشکی

adobe.shoushtarums.ac.ir

1570 دانشگاه علوم پزشکی

azmoon. shoushtarums.ac.ir

1571 دانشگاه علوم پزشکی

b/Login.aspx sama.shoushtarums.ac.ir/samaweb/Login.aspx

1572 دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان

samyad.tvu. ac.ir

1573 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر امام خمینی(ره)

samyad.tvu. ac.ir

1574 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر امام خمینی(ره)

samad.tvu.ac.ir

1575 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر امام خمینی(ره)

reg.tvu.ac.ir

1576 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر امام خمینی(ره)

p-behshahr.tvu. ac.ir

1577 دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی

lms12.tvu.ac.ir

1578 دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی

ftp1.tvu.ac.ir

1579 دانشگاه پیام نور استان گلستان

lms.golestan.pnu. ac.ir

1580 دانشگاه پیام نور استان گلستان

vc.golestan.pnu. ac.ir

1581 دانشگاه علوم پزشکی همدان

eclass.umsha .ac.ir

1582 دانشگاه علوم پزشکی همدان

lms.umsha.ac.ir

1583 دانشگاه پیام نور استان قم

vc.qompnu.ac.ir

1584 دانشگاه سمنان

lms.semnan.ac.ir

1585 دانشگاه سمنان

vc01.semnan.ac.ir

1586 دانشگاه سمنان

vc08.semnan.ac.ir

1587 دانشگاه سمنان

vc09.semnan.ac.ir

1588 دانشگاه سمنان

vc10.semnan.ac.ir

1589 دانشگاه سمنان

vc11.semnan.ac.ir

1590 دانشگاه سمنان

vc12.semnan.ac.ir

1591 دانشگاه سمنان

vc13.semnan.ac.ir

1592 دانشگاه سمنان

vc14.semnan.ac.ir

1593 دانشگاه سمنان

vc15.semnan.ac.ir

1594 دانشگاه سمنان

vcschool. semnan.ac.ir

1595 دانشگاه سمنان

vc69.semnan.ac.ir

1596 دانشگاه سمنان

semtvto. semnan.ac.ir

1597 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

vc.larums.ac.ir

1598 دانشگاه پیام نور گیلان

lms.gilan.pnu. ac.ir

1599 دانشگاه پیام نور گیلان

45.135.243. 92

1600 دانشگاه علوم پزشکی اراک

vc.arakmu.ac.ir

1601 دانشگاه علوم پزشکی اراک

vc2.arakmu.ac.ir

1602 دانشگاه علوم پزشکی اراک

azmoon. arakmu.ac.ir

1603 دانشگاه علوم پزشکی اراک

arakmunavid.vums .ac.ir

1604 دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل

nit.ac.ir

1605 دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل

vc.nit.ac.ir

1606 دانشگاه حضرت معصومه س

majazi.hmu. ac.ir

1607 دانشگاه حضرت معصومه س

webinar.hmu. ac.ir

1608 دانشگاه حضرت معصومه س

acts.hmu.ac.ir

1609 دانشگاه حضرت معصومه س

edu.hmu.ac.ir

1610 دانشگاه پیام نور مرکز اراک

Adobe Connect

1611 دانشگاه پیام نور مرکز اراک

Adobe Connect

1612 دانشگاه پیام نور مرکز اراک

lms.markazi.pnu. ac.ir

1613 موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس

lms.pu.ac.ir

1614 موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس

Adobe Connect

1615 موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس

Adobe Connect

1616 موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس

vc.pu.ac.ir

1617 استان هرمزگان

lms1.hormozgan.pnu. ac.ir

1618 استان هرمزگان

lms2.hormozgan.pnu. ac.ir

1619 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

lms371- server.alborzacecr.ir

1620 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

lms372- server.alborzacecr.ir

1621 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

meeting1. alborzacecr.ir

1622 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

meeting2. alborzacecr.ir

1623 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

meeting3. alborzacecr.ir

1624 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

meeting4. alborzacecr.ir

1625 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر الزهرا(س)

Samyad.tvu. ac.ir

1626 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

vl.mohajertc.ir

1627 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

bbb.mohajertc.ir

1628 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

lms.mohajertc.ir

1629 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

mohajer.tvu. ac.ir

1630 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

mohajertc.ir

1631 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

samin.mohajertc.ir

1632 دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر

vla.mohajertc.ir

1633 دانشگاه پیام نور استان کردستان

lms.kd.pnu. ac.ir

1634 دانشگاه پیام نور استان کردستان

vc1.kdpnu.ac.ir

1635 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

online.sbmu. ac.ir

1636 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

elearning.sbmu .ac.ir

1637 موسسه آموزش عالی مهرآستان

lms.mehrastan.ac.ir

1638 موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز

pishtazan.ac.ir

1639 موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز

upload. pishtazanlms.ir

1640 موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز

pishtazanac.ir

1641 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

vc.behums.ac.ir

1642 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

lms.shhut.ac.ir

1643 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

ftp.shhut.ac.ir

1644 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

adobe.shhut.ac.ir

1645 دانشکده فنی شهید رجایی کاشان

vc4.itafarin.ir

1646 آموزشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) طبس

ftp6.tvu.ac.ir

1647 آموزشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) طبس

lms18.tvu.ac.ir

1648 دانشگاه کاشان

lms.kashanu.ac.ir

1649 دانشگاه کاشان

on.kashanu.ac.ir

1650 دانشگاه کاشان

kuadobe. kashanu.ac.ir

1651 دانشگاه کاشان

meeting. kashanu.ac.ir

1652 دانشگاه کاشان

adobe1. kashanu.ac.ir

1653 مدرسه علمیه دارالسلام

online. darussalam.ir

1654 مدرسه علمیه دارالسلام

darussalam.ir

1655 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد

lms33-server. iastjd.ac.ir

1656 جامعه المصطفی(ص) العالمیه

saja.miu.ac.ir

1657 جامعه المصطفی(ص) العالمیه

tsaja.miu.ac.ir

1658 جامعه المصطفی(ص) العالمیه

login.miu.ac.ir

1659 موسسه آموزش عالی پارس

samalive.ir

1660 مرکز آموزش عالی شهید رجایی

lms1.cfu.ac.ir

1661 دانشگاه تبریز

vc3.tabrizu.ac.ir

1662 دانشگاه تبریز

vc4.tabrizu.ac.ir

1663 دانشگاه تبریز

vc5.tabrizu.ac.ir

1664 دانشگاه تبریز

vc1.tabrizu.ac.ir

1665 دانشگاه تبریز

vc2.tabrizu.ac.ir

1666 دانشگاه تبریز

lms.tabrizu.ac.ir

1667 دانشگاه تبریز

lms.tabrizu.ac.ir/

1668 دانشگاه فردوسی

pooya.um.ac.ir

1669 دانشگاه فردوسی

elc.um.ac.ir

1670 دانشگاه فردوسی

record.um.ac .ir

1671 دانشگاه فردوسی

vu2.um.ac.ir

1672 دانشگاه فردوسی

didar.um.ac.ir

1673 دانشگاه فردوسی

vdidar.um.ac .ir

1674 دانشگاه فردوسی

vdidar4.um. ac.ir

1675 دانشگاه فردوسی

vdidar6.um. ac.ir

1676 دانشگاه فردوسی

vdidar5.um. ac.ir

1677 دانشگاه فردوسی

vdidar7.um. ac.ir

1678 دانشگاه علوم پزشکی بم

vc.mubam.ac.ir

1679 دانشگاه علوم پزشکی بم

azmoon.mubam .ac.ir

1680 دانشگاه علم و هنر

sau.iranlms.org

1681 دانشگاه علم و هنر

server465.bbb- server.com

1682 دانشگاه علم و هنر

server466.bbb- server.com 

1683 دانشگاه علم و هنر

server467.bbb- server.com 

1684 دانشگاه علم و هنر

server468.bbb- server.com 

1685 دانشگاه علم و هنر

server469.bbb- server.com 

1686 دانشگاه علم و هنر

server470.bbb- server.com 

1687 دانشگاه علم و هنر

server471.bbb- server.com 

1688 دانشگاه علم و هنر

server472.bbb- server.com 

1689 دانشگاه علم و هنر

server473.bbb- server.com 

1690 دانشگاه علم و هنر

server474.bbb- server.com 

1691 دانشگاه علم و هنر

server475.bbb- server.com 

1692 دانشگاه علم و هنر

server476.bbb- server.com 

1693 دانشگاه علم و هنر

server477.bbb- server.com 

1694 دانشگاه علم و هنر

server478.bbb- server.com 

1695 دانشگاه علم و هنر

server479.bbb- server.com 

1696 دانشگاه علم و هنر

server480.bbb- server.com 

1697 دانشگاه علم و هنر

server481.bbb- server.com 

1698 دانشگاه علم و هنر

server482.bbb- server.com 

1699 دانشگاه علم و هنر

server483.bbb- server.com 

1700 دانشگاه علم و هنر

server484.bbb- server.com 

1701 دانشگاه علم و هنر

server485.bbb- server.com 

1702 آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی لاهیجان

lms118.tvu. ac.ir

1703 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

lms.iums.ac.ir

1704 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

imcall.iums. ac.ir

1705 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان

lms13.tvu.ac.ir

1706 دانشگاه علوم پزشکی استان

lms.skums.ac.ir

1707 دانشگاه علوم پزشکی استان

oc.skums.ac.ir

1708 دانشگاه علوم پزشکی استان

webinar. skums.ac.ir

1709 دانشگاه علوم پزشکی استان

skumsnavid.vums .ac.ir

1710 دانشگاه علوم پزشکی استان

ec.skums.ac.ir  

1711 دانشگاه علوم پزشکی استان

vca.skums.ac.ir

1712 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

webc.umsu.ac.ir

1713 حوزه علمیه مشکات علی بن موسی الرضا (ع)

eshkat-dore9 skyroom. online/ch/m.hajipour/meshkat-dore9

1714 حوزه علمیه مشکات علی بن موسی الرضا (ع)

eshkat-dore8 skyroom. online/ch/m.hajipour/meshkat-dore8

1715 حوزه علمیه مشکات علی بن موسی الرضا (ع)

eshkat-dore7 skyroom. online/ch/m.hajipour/meshkat-dore7

1716 حوزه علمیه مشکات علی بن موسی الرضا (ع)

eshkat-dore5 skyroom. online/ch/m.hajipour/meshkat-dore5

1717 حوزه علمیه مشکات علی بن موسی الرضا (ع)

pour/meshkat-dore5jadid  skyroom. online/ch/m.hajipour/meshkat-dore5jadid

1718 حوزه علمیه مشکات علی بن موسی الرضا (ع)

pour/meshkat-dore4-1  skyroom. online/ch/m.hajipour/meshkat-dore4-1

1719 حوزه علمیه مشکات علی بن موسی الرضا (ع)

eshkat-dore4-2 skyroom. online/ch/m.hajipour/meshkat-dore4-2

1720 حوزه علمیه مشکات علی بن موسی الرضا (ع)

eshkat-dore4jadid skyroom. online/ch/m.hajipour/meshkat-dore4jadid

1721 آموزشکده فنی پسران شهرکرد

samyad.tvu. ac.ir

1722 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

abzumsnavid.vums .ac.ir

1723 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

exam.abzums.ac.ir

1724 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

vc.abzums.ac.ir

1725 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

sama.abzums.ac.ir/samaweb

1726 دبیرستان دولتی فارابی پردیس

online. farabi-sch.ir

1727 دبیرستان دولتی فارابی پردیس

lms.farabi-sch. ir

1728 دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرانزلی

lms14.iastjd.ac.ir

1729 دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرانزلی

lms14-server. iastjd.ac.ir

1730 پیام نور فارس

vc1.farspnu.ac.ir

1731 پیام نور فارس

vc2.farspnu.ac.ir

1732 پیام نور فارس

ec.spnu.ac.ir

1733 پیام نور فارس

vc.farspnu.ac.ir

1734 دانشگاه حکیم سبزواری

vc2.hsu.ac.ir

1735 دانشگاه حکیم سبزواری

vc.hsu.ac.ir

1736 دانشگاه حکیم سبزواری

vc1.hsu.ac.ir

1737 دانشگاه حکیم سبزواری

vc3.hsu.ac.ir

1738 دانشگاه حکیم سبزواری

vchtml.hsu. ac.ir

1739 دانشگاه زابل

www.bbb.uoz. ac.ir

1740 دانشگاه زابل

connect.uoz. ac.ir

1741 دانشگاه زابل

lms.uoz.ac.ir

1742 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

humsnavid.vums .ac.ir

1743 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام

lms22-server. iastjd.ac.ir

1744 مؤسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

lms.shamsist.ac.ir

1745 مؤسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس

online. shamsist.ac.ir

1746 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

blue6.aut.ac.ir

1747 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

blue5.aut.ac.ir

1748 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

blue2.aut.ac.ir

1749 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

blue.aut.ac.ir

1750 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

blueedge.aut. ac.ir

1751 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

blue3.aut.ac.ir

1752 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

blueedge2.aut. ac.ir

1753 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

blue4.aut.ac.ir

1754 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد

samyad.tvu. ac.ir/

1755 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد

reg.tvu.ac.ir/

1756 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد

skyroom. online

1757 دانشگاه ولی عصر (عج)

lms1.vru.ac.ir

1758 دانشگاه ولی عصر (عج)

lms2.vru.ac.ir

1759 دانشگاه ولی عصر (عج)

lms3.vru.ac.ir

1760 دانشگاه ولی عصر (عج)

lms7.vru.ac.ir

1761 دانشگاه ولی عصر (عج)

 lms5.vru. ac.ir

1762 دانشگاه ولی عصر (عج)

lms6.vru.ac.ir

1763 دانشگاه ولی عصر (عج)

lms8.vru.ac.ir

1764 دانشگاه ولی عصر (عج)

 lms9.vru. ac.ir

1765 دانشگاه ولی عصر (عج)

lms4.vru.ac.ir

1766 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان

Yekta.esfahan-uast .ac.ir

1767 موسسه آموزش عالی تابران

elearn. tabaran.ac.ir

1768 موسسه آموزش عالی تابران

online. tabaran.ac.ir

1769 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام

lms.medilam.ac.ir

1770 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ای

217.219.202. 52/SamaWeb

1771 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ای

adobe.medilam.ac.ir

1772 پیام نور استان همدان

195.114.8. 126

1773 پیام نور استان همدان

lms.hp.pnu. ac.ir

1774 دانشگاه علوم پزشکی فسا

fumsnavid.vums .ac.ir

1775 دانشگاه علوم پزشکی فسا

sanjesh.fums .ac.ir

1776 دانشگاه علوم پزشکی فسا

vc.fums.ac.ir

1777 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوی

lms12.tvu.ac.ir

1778 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوی

ftp1.tvu.ac.ir

1779 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوی

tvuftp.tvu. ac.ir

1780 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد

lms18.tvu.ac.ir 

1781 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد

ftp3.tvu.ac.ir/index.php/login

1782 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اردبیل

lms13.tvu.ac.ir/

1783 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اردبیل

ftp1.tvu.ac.ir/

1784 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اردبیل

d-ardebil.tvu. ac.ir

1785 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اردبیل

reg.tvu.ac.ir

1786 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

lms.tct2.ir

1787 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

lms1.tct2.ir

1788 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

lms2.tct2.ir

1789 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

webinar.tct2 .ir

1790 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

webinar1.tct2 .ir

1791 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

webinar2.tct2 .ir

1792 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

lms11.tvu.ac.ir

1793 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

ftp1.tvu.ac.ir//

1794 آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

su22.parsvlp.ir

1795 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

lms.eaz.pnu. ac.ir

1796 علمی کاربردی جهاددانشگاهی اهواز

lms16.iastjd.ac.ir

1797 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

b.mou.ir

1798 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

sima.mou.ir

1799 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

vclass.mou. ir

1800 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

online.mou. ir

1801 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

lms26.iastjd.ac.ir

1802 مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

lms26-server. iastjd.ac.ir

1803 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

live.mou.ir

1804 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

room.mou.ir

1805 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

bbb.mou.ir

1806 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

inew.mou.ir

1807 دانشگاه شیراز

vroom.shirazu.ac.ir 

1808 دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

vroom.mou.ir

1809 دانشگاه علم و فرهنگ

lms5.usc.ac.ir

1810 دانشگاه علم و فرهنگ

lms2.usc.ac.ir

1811 دانشگاه علم و فرهنگ

live2.usc.ac.ir

1812 موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

atr.ac.ir

1813 دانشگاه سلمان فارسی

lms2.kazerunsfu.ac.ir

1814 دانشگاه سلمان فارسی

lms.kazerunsfu.ac.ir

1815 دانشگاه سلمان فارسی

vc.kazerunsfu.ac.ir

1816 پیام نور قم

qom.pnu.ac.ir

1817 دانشگاه فرهنگیان

lms.cfu.ac.ir

1818 دانشگاه پیام نور – مرکز کاشمر

lms.razavi.pnu. ac.ir

1819 دانشگاه پیام نور – مرکز کاشمر

lms.pnu.ac.ir

1820 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران داراب

www.skyroom. online

1821 موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص)

elarning.ucna .ac.ir

1822 موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص)

adobe.ucna.ac.ir

1823 دانشكده خوارزمي

vc3.khu.ac.ir

1824 دانشكده خوارزمي

vc1.khu.ac.ir

1825 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

lms.jsu.ac.ir

1826 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

dl2.jsu.ac.ir

1827 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

dl.jsu.ac.ir

1828 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

ac.jsu.ac.ir

1829 دانشگاه شهيد مطهري

vc.motahari.ac.ir

1830 دانشگاه شهيد مطهري

lms.motahari.ac.ir

1831 دانشگاه شهيد مطهري

golestan. motahari.ac.ir

1832 دانشگاه شهيد مطهري

motahari.ac.ir

1833 دانشگاه صنعتي قم

erp.qut.ac.ir

1834 دانشگاه صنعتي قم

vc.qut.ac.ir

1835 دانشگاه صنعتي قم

lms.qut.ac.ir

1836 دانشگاه شيراز

vroom.shirazu.ac.ir

1837 دانشكده فني شهيد شمسي پور

shamswebinar.ir

1838 دانشگاه مجازي المصطفي(ص9

c.mou.ir

1839 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اروميه

lms20.iastjd.ac.ir

1840 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اروميه

lms20-server. iastjd.ac.ir

1841 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

vc.iaubir.ac.ir

1842 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

vc2.iaubir.ac.ir

1843 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc1.iaun.ac.ir

1844 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc2.iaun.ac.ir

1845 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc3.iaun.ac.ir

1846 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc4.iaun.ac.ir

1847 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc5.iaun.ac.ir

1848 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc6.iaun.ac.ir

1849 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc7.iaun.ac.ir

1850 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc8.iaun.ac.ir

1851 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc9.iaun.ac.ir

1852 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc10.iaun.ac.ir

1853 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc11.iaun.ac.ir

1854 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc12.iaun.ac.ir

1855 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc13.iaun.ac.ir

1856 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc14.iaun.ac.ir

1857 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc15.iaun.ac.ir

1858 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc16.iaun.ac.ir

1859 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc17.iaun.ac.ir

1860 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc18.iaun.ac.ir

1861 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc19.iaun.ac.ir

1862 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc20.iaun.ac.ir

1863 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc21.iaun.ac.ir

1864 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc22.iaun.ac.ir

1865 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc23.iaun.ac.ir

1866 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc24.iaun.ac.ir

1867 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

vc25.iaun.ac.ir

1868 دانشگاه آزاد واحد سنندج 

lms.iausdj.ac.ir

1869 آزاد اصفهان (خوراسگان)

vc.khuisf.ac.ir

1870 آزاد اصفهان (خوراسگان)

vc.khuisf.ac.ir

1871 آزاد اصفهان (خوراسگان)

vc.khuisf.ac.ir

1872 آزاد اصفهان (خوراسگان)

vc.khuisf.ac.ir

1873 آزاد اصفهان (خوراسگان)

bbb1.khuisf.ac.ir

1874 آزاد اصفهان (خوراسگان)

bbb2.khuisf.ac.ir

1875 آزاد اصفهان (خوراسگان)

bbb3.khuisf.ac.ir

1876 آزاد اصفهان (خوراسگان)

bbb4.khuisf.ac.ir

1877 آزاد اصفهان (خوراسگان)

bbb5.khuisf.ac.ir

1878 آزاد اصفهان (خوراسگان)

bbb6.khuisf.ac.ir

1879 آزاد اسلامی واحد سبزوار

https://bbb1.iaus.ac.ir

1880 آزاد اسلامی واحد سبزوار

https://bbb2.iaus.ac.ir

1881 آزاد اسلامی واحد سبزوار

https://bbb3.iaus.ac.ir

1882 آزاد اسلامی واحد سبزوار

https://bbb4.iaus.ac.ir

1883 آزاد اسلامی واحد سبزوار

https://bbb5.iaus.ac.ir

1884 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

ilmsvc.iauec.ac.ir

1885 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

lms982.iauec.ac.ir

1886 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-01.iauec.ac.ir

1887 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-02.iauec.ac.ir

1888 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-03.iauec.ac.ir

1889 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-04.iauec.ac.ir

1890 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-05.iauec.ac.ir

1891 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-06.iauec.ac.ir

1892 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-07.iauec.ac.ir

1893 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-08.iauec.ac.ir

1894 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-11.iauec.ac.ir

1895 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-12.iauec.ac.ir

1896 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-13.iauec.ac.ir

1897 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-14.iauec.ac.ir

1898 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-15.iauec.ac.ir

1899 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-16.iauec.ac.ir

1900 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-17.iauec.ac.ir

1901 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc12-18.iauec.ac.ir

1902 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

oldecourse.iauec.ac.ir

1903 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

108.iauec.ac.ir

1904 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

109.iauec.ac.ir

1905 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13.iauec.ac.ir

1906 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-01.iauec.ac.ir

1907 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-02.iauec.ac.ir

1908 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-03.iauec.ac.ir

1909 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-04.iauec.ac.ir

1910 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-05.iauec.ac.ir

1911 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-06.iauec.ac.ir

1912 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-07.iauec.ac.ir

1913 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-08.iauec.ac.ir

1914 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-11.iauec.ac.ir

1915 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-12.iauec.ac.ir

1916 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-13.iauec.ac.ir

1917 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-14.iauec.ac.ir

1918 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-15.iauec.ac.ir

1919 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-16.iauec.ac.ir

1920 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-17.iauec.ac.ir

1921 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc13-18.iauec.ac.ir

1922 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

www.iauec.ac.ir

1923 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana03.iauec.ac.ir

1924 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana04.iauec.ac.ir

1925 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14.iauec.ac.ir

1926 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-01.iauec.ac.ir

1927 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-02.iauec.ac.ir

1928 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-03.iauec.ac.ir

1929 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-04.iauec.ac.ir

1930 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-05.iauec.ac.ir

1931 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-06.iauec.ac.ir

1932 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-07.iauec.ac.ir

1933 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-08.iauec.ac.ir

1934 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-11.iauec.ac.ir

1935 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-12.iauec.ac.ir

1936 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-13.iauec.ac.ir

1937 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-14.iauec.ac.ir

1938 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-15.iauec.ac.ir

1939 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-16.iauec.ac.ir

1940 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-17.iauec.ac.ir

1941 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc14-18.iauec.ac.ir

1942 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

sessions.iauec.ac.ir

1943 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

session-11.iauec.ac.ir

1944 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

int.iauec.ac.ir

1945 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15.iauec.ac.ir

1946 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-01.iauec.ac.ir

1947 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-02.iauec.ac.ir

1948 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-03.iauec.ac.ir

1949 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-04.iauec.ac.ir

1950 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-05.iauec.ac.ir

1951 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-06.iauec.ac.ir

1952 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-07.iauec.ac.ir

1953 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-08.iauec.ac.ir

1954 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-11.iauec.ac.ir

1955 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-12.iauec.ac.ir

1956 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-13.iauec.ac.ir

1957 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-14.iauec.ac.ir

1958 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-15.iauec.ac.ir

1959 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-16.iauec.ac.ir

1960 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc15-17.iauec.ac.ir

1961 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadanama.iauec.ac.ir

1962 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

canvas.iauec.ac.ir

1963 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

roshangar.iauec.ac.ir

1964 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16.iauec.ac.ir

1965 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-01.iauec.ac.ir

1966 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-02.iauec.ac.ir

1967 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-03.iauec.ac.ir

1968 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-04.iauec.ac.ir

1969 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-05.iauec.ac.ir

1970 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-06.iauec.ac.ir

1971 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-07.iauec.ac.ir

1972 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-08.iauec.ac.ir

1973 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-11.iauec.ac.ir

1974 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-12.iauec.ac.ir

1975 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-13.iauec.ac.ir

1976 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-14.iauec.ac.ir

1977 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-15.iauec.ac.ir

1978 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-16.iauec.ac.ir

1979 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-17.iauec.ac.ir

1980 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc16-18.iauec.ac.ir

1981 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

monitoring.iauec.ac.ir

1982 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17.iauec.ac.ir

1983 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-01.iauec.ac.ir

1984 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-02.iauec.ac.ir

1985 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-03.iauec.ac.ir

1986 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-04.iauec.ac.ir

1987 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-05.iauec.ac.ir

1988 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-06.iauec.ac.ir

1989 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-07.iauec.ac.ir

1990 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-08.iauec.ac.ir

1991 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-11.iauec.ac.ir

1992 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-12.iauec.ac.ir

1993 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-13.iauec.ac.ir

1994 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-14.iauec.ac.ir

1995 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-15.iauec.ac.ir

1996 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-16.iauec.ac.ir

1997 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-17.iauec.ac.ir

1998 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc17-18.iauec.ac.ir

1999 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18.iauec.ac.ir

2000 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-01.iauec.ac.ir

2001 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-02.iauec.ac.ir

2002 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-03.iauec.ac.ir

2003 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-04.iauec.ac.ir

2004 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-05.iauec.ac.ir

2005 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-06.iauec.ac.ir

2006 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-07.iauec.ac.ir

2007 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-08.iauec.ac.ir

2008 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-11.iauec.ac.ir

2009 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-12.iauec.ac.ir

2010 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-13.iauec.ac.ir

2011 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-14.iauec.ac.ir

2012 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-15.iauec.ac.ir

2013 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-16.iauec.ac.ir

2014 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-17.iauec.ac.ir

2015 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadavc18-18.iauec.ac.ir

2016 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

lmsplus.iauec.ac.ir

2017 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991.iauec.ac.ir

2018 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991-1.iauec.ac.ir

2019 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991-2.iauec.ac.ir

2020 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991-3.iauec.ac.ir

2021 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991-4.iauec.ac.ir

2022 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991-11.iauec.ac.ir

2023 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991-12.iauec.ac.ir

2024 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991-13.iauec.ac.ir

2025 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vc991-14.iauec.ac.ir

2026 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

meet.iauec.ac.ir

2027 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

meet-1.iauec.ac.ir

2028 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

meet-2.iauec.ac.ir

2029 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

meet-3.iauec.ac.ir

2030 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

meet-4.iauec.ac.ir

2031 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana01.iauec.ac.ir

2032 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana02.iauec.ac.ir

2033 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana05.iauec.ac.ir

2034 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana06.iauec.ac.ir

2035 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana07.iauec.ac.ir

2036 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana08.iauec.ac.ir

2037 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana09.iauec.ac.ir

2038 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana10.iauec.ac.ir

2039 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana11.iauec.ac.ir

2040 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana12.iauec.ac.ir

2041 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana13.iauec.ac.ir

2042 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana14.iauec.ac.ir

2043 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana15.iauec.ac.ir

2044 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana16.iauec.ac.ir

2045 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana17.iauec.ac.ir

2046 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana18.iauec.ac.ir

2047 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana19.iauec.ac.ir

2048 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana20.iauec.ac.ir

2049 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana21.iauec.ac.ir

2050 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana22.iauec.ac.ir

2051 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana23.iauec.ac.ir

2052 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana24.iauec.ac.ir

2053 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana25.iauec.ac.ir

2054 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana26.iauec.ac.ir

2055 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana27.iauec.ac.ir

2056 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana28.iauec.ac.ir

2057 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana29.iauec.ac.ir

2058 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana30.iauec.ac.ir

2059 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana31.iauec.ac.ir

2060 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana32.iauec.ac.ir

2061 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana33.iauec.ac.ir

2062 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana34.iauec.ac.ir

2063 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana35.iauec.ac.ir

2064 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana36.iauec.ac.ir

2065 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana37.iauec.ac.ir

2066 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana38.iauec.ac.ir

2067 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana39.iauec.ac.ir

2068 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana40.iauec.ac.ir

2069 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana41.iauec.ac.ir

2070 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana42.iauec.ac.ir

2071 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadana43.iauec.ac.ir

2072 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadamouz1.iauec.ac.ir

2073 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

vadamouz2.iauec.ac.ir

2074 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

adobe-51.iauec.ac.ir

2075 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

adobe-51-1.iauec.ac.ir

2076 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

adobe-51-2.iauec.ac.ir

نویسنده:وحید کاوسی تاریخ: دوشنبه, 26 اکتبر , 20
دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده
دیدگاه ها