ترافیک رایگان برای620 سایت آموزشی620 سایت آموزشی با ترافیک رایگان ساتیا

#کرونا_را_شکست_میدهیم

ردیف IP نام مرکز داده نشانی وب سایت عنوان سایت توضیحات
1 217.218.70.46 دانشگاه پیام نور http://lms.pnu.ac.ir/ دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای دولتی
194.225.184.27 دانشگاه علوم پزشکی ایران http://lms.iums.ac.ir/ سامانه یادگیری الکترونیکی دولتی
194.225.184.58 webco.iums.ac.ir سیستم وب کنفرانس دولتی
185.123.209.163 iumsnavid.vums.ac.ir سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی دولتی
2 178.239.158.91 دانشگاه شهید چمران اهواز https://coursework.scu.ac.ir/ درس افزار دانشگاه دولتی
94.232.173.145 https://samalive.ir وب سایت برگزاری دوره های مجازی و آنلاین سما دولتی
46.209.66.61 http://meeting.sculms.ir/ سرویس کلاس آنلاین دروس مجازی دولتی
46.209.66.54 http://lms.scu.ac.ir/ وب سایت برگزاری دروس مجازی دولتی
78.39.192.20 https://mail.scu.ac.ir/ ایمیل دانشگاهی 1 دولتی
78.39.192.21 https://newmail.scu.ac.ir ایمیل دانشگاهی 2 دولتی
178.239.158.137 http://scu.ac.ir/ پرتال دانشگاهی دولتی
3 78.39.205.70 دانشگاه بوعلی سینا http://elearning.basu.ac.ir/ درس گروه آموزش های کاربردی و الکترونیک دولتی
78.39.205.148 http://cw.basu.ac.ir/ آدرس سامانه درس افزار برای بارگزاری محتوا دولتی
78.39.205.70 http://basu.ac.ir/ آدرس دانشگاه دولتی
4 194.225.24.96 دانشگاه شهید بهشتی azadac.sbu.ac.ir سرور کلاس آنلاین دوره کوتاه مدت دولتی
194.225.24.75 mainac.sbu.ac.ir سرور کلاس آنلاین دوره آموزش الکترونیکی دولتی
194.225.24.94 vuac.sbu.ac.ir سرور کلاس آنلاین دوره روزانه دانشگاه شهید بهشتی دولتی
194.225.24.92 Content.sbu.ac.ir دانلود محتوای کلاس دولتی
194.225.24.83 zabt.sbu.ac.ir دانلود ضبط دولتی
194.225.24.76 vu.sbu.ac.ir وب سایت برگزاری آنلاین دوره روزانه دولتی
194.225.24.90 lms.sbu.ac.ir وب سایت برگزاری دوره مجازی دولتی
194.225.24.82 lmsplus.sbu.ac.ir وب سایت برگزاری دوره کوتاه مدت دولتی
5 81.31.168.172 دانشگاه صنعتی شریف vclass.ecourse.sharif.edu سامانه کلاس های مجازی شریف دولتی
81.31.168.20 cw.sharif.edu سامانه درس افزار شریف دولتی
81.31.168.46 ocw.sharif.edu مرکز آموزش های الکترونیکی دولتی
6 94.184.88.216 دانشگاه اصفهان https://vu.ui.ac.ir/ آموزش های الکترونیک و آزاد دولتی
94.184.89.236 http://vc2.ui.ac.ir/ کلاس های آنلاین آدوبی دولتی
94.184.89.247 http://vc.ui.ac.ir/ کلاس های آنلاین جام دولتی
94.184.89.248 http://lms.ui.ac.ir/ آموز ش های الکترونیک دولتی
94.184.89.202 https://class.ui.ac.ir/ کلاس های آنلاین بیگبلوباتن دولتی
7 176.101.51.113 دانشگاه صنعتی اصفهان https://elearning.iut.ac.ir/ سامانه آموزش الکترونیکی دولتی
8 109.201.27.146 دانشگاه فرهنگیان http://www.cfu.ac.ir/ آدرس سایت دانشگاه دولتی
http://elearning.cfu.ac.ir/ آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی دولتی
9 194.225.166.14 دانشگاه تربیت مدرس www.modares.ac.ir پورتال دولتی
194.225.171.60 oc.modares.ac.ir اداره یادگیری الکترونیکی دولتی
194.225.166.79 el.modares.ac.ir دفتر آموزش های آزاد دولتی
194.225.166.65 lms.modares.ac.ir سامانه الکترونیکی دروس دولتی
194.225.166.74 vc1.modares.ac.ir آموزش الکترونیک دولتی
194.225.171.59 vc2.modares.ac.ir آموزش الکترونیک دولتی
194.225.166.15 cloud.modares.ac.ir فضای ذخیره سازی ابری دولتی
194.225.171.41 skype.modares.ac.ir ارتباط تصویری دولتی
194.225.171.111 skype.modares.ac.ir ارتباط تصویری دولتی
10 80.191.172.17 دانشگاه سیستان و بلوچستان http://vu.usb.ac.ir Electronic Course System دولتی
80.191.172.18 http://vle.usb.ac.ir Virtual Learning Environment دولتی
80.191.172.71 http://webinar.usb.ac.ir سامانه وبینار 1 دولتی
80.191.172.13 http://webinar2.usb.ac.ir سامانه وبینار 2 دولتی
11 2.182.201.6 دانشگاه کردستان lms.uok.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دولتی
2.182.201.6 lms1.uok.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دولتی
2.182.201.24 lms2.uok.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دولتی
2.182.201.25 lms3.uok.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دولتی
2.182.201.11 vc.uok.ac.ir سامانه وبینار 1 دولتی
2.182.201.26 vc1.uok.ac.ir سامانه وبینار 2 دولتی
2.182.201.27 vc2.uok.ac.ir سامانه وبینار 3 دولتی
2.182.201.15 uok.ac.ir سایت دانشگاه دولتی
2.182.201.29 elc.uok.ac.ir سامانه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دولتی
12 185.96.240.26 دانشگاه یزد http://www.yazd.ac.ir/ صفحه اصلی دانشگاه یزد دولتی
185.96.240.89 https://el.yazd.ac.ir سامیاد دولتی
185.96.240.13 https://meeting.yazd.ac.ir open meetings دولتی
185.96.240.52 http://vclass.yazd.ac.ir Adobe Connect دولتی
13 109.122.252.38 دانشگاه فردوسی مشهد http://vu.um.ac.ir/ سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد دولتی
109.122.252.42 http://webinar2.um.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
109.122.252.43 http://webinar3.um.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
109.122.252.40 http://webinar5.um.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
109.122.252.36 http://fum-elearning.um.ac.ir/ سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد دولتی
109.122.252.37 http://ocw.um.ac.ir/ لیست دروس و فیلم های آموزشی دولتی
109.122.252.135 http://fumdrive.um.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
14 185.64.176.46 دانشگاه شیراز http://vu.shirazu.ac.ir/ آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز دولتی
185.64.176.46 http://vus.ir/ آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز دولتی
185.64.179.197 http://vc2.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.179.196 http://vc3.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.179.195 http://vc4.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.176.51 http://www.shirazu.ac.ir/ سایت اصلی دانشگاه دولتی
185.64.176.58 http://vc1.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.176.238 http://vclass.shirazu.ac.ir کلاس مجازی دولتی
185.64.179.199 http://offline.shirazu.ac.ir سرور دانلود محتوای کلاس ها دولتی
185.64.176.239 http://vc11.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.176.240 http://vc12.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
15 5.190.154.104 دانشگاه صنعتی شیراز Lms.sutech.ac.ir سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه صنعتی شیراز دولتی
5.190.154.130 El.sutech.ac.ir مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شیراز دولتی
16 194.225.33.37 دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) https://lms.aut.ac.ir/ نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر دولتی
185.211.88.249 https://courses.aut.ac.ir/ مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دولتی
77.104.120.0/22     دولتی
194.225.108.0/22 194.225.32.0/22     دولتی
212.80.2.0/24 212.80.12.0/22     دولتی
17 194.225.14.160 دانشگاه تهران elearn.ut.ac.ir مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران دولتی
194.225.14.165 utec.ut.ac.ir مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران دولتی
194.225.14.159 utecmedia.ut.ac.ir net.ut.ac.ir سامانه مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات دانشگاه تهران دولتی
194.225.14.134 mooc.ut.ac.ir سامانه آموزش های حرفه ای و تخصصی  
194.225.14.142 webinar.ut.ac.ir وبینار دولتی
194.225.14.137 vclas.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.147 vclas1.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.149 vclas2.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.150 vclas3.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.131 vclas4.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.129 vclas5.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.130 vclas6.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.138 vclas7.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.141 vclas8.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.144 vclas9.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.145 vclas10.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.90 vclas11.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.91 vclas12.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.92 vclas13.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.93 vclas14.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.94 vclas15.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.151 utecsso.ut.ac.ir مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران دولتی
  194.225.14.164 divan.ut.ac.ir, aoi.ut.ac.ir سامانه مدیریت دانش دولتی
  194.225.14.167 vino.ut.ac.ir سامانه ویدئویی دانشگاه تهران دولتی
  194.225.14.166 hayan.ut.ac.ir سامانه ویدئویی دانشگاه تهران دولتی
  80.66.177.54 ut.ac.ir پرتال دانشگاه تهران دولتی
  80.66.177.10 mail.ut.ac.ir میل سرور دانشگاه تهران دولتی
  80.66.177.189 cecm.ut.ac.ir سامانه یادگیری الکترونیکی دانشکده فنی دولتی
18 5.232.202.17 دانشگاه بیرجند http://lms.birjand.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
5.232.202.50 http://vc.birjand.ac.ir کلاس مجازی دولتی
19 194.225.230.63 دانشگاه علم وصنعت ایران http://lms.iust.ac.ir/ سایت مدیریت دروس دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
194.225.238.26 http://vc.iust.ac.ir/ مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
194.225.238.50 http://ocw.iust.ac.ir/ آموزشهای آزاد پردیس دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
194.225.238.69 http://iconnect.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.56 http://iconnect1.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.57 http://iconnect2.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.58 http://iconnect3.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.59 http://iconnect4.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.60 http://iconnect5.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.61 http://iconnect6.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.32 http://connect.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.34 http://connect1.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.35 http://connect2.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.36 http://connect3.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.54 http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.51 http://ocwvc1.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.52 http://ocwvc2.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.53 http://ocwvc3.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.230.100 http://stream.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.230.99 http://video.iust.ac.ir/ سامانه ویدیوهای آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
20 94.184.176.36 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://elearning.kntu.ac.ir/ مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.67 http://vumaster.kntu.ac.ir/ مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.88 https://educonnect.kntu.ac.ir مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.91 https://vc.kntu.ac.ir/ مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.226 http://connect.kntu.ac.ir مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.4 https://kntu.ac.ir سایت اصلی دانشگاه دولتی
94.184.176.64 https://courses.kntu.ac.ir مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
21 185.100.47.86 دانشگاه صنعتی سیرجان fvc.sirjantech.ac.ir ذخییره فایل کلاس های آموزشی دولتی
185.100.45.56   پشتیبان کلاس مجازی دولتی
185.100.45.53 http://185.100.45.53 کلاس مجازی دولتی
22 185.83.88.4 مرکز آموزش عالی استهبان estahbanihe.ac.ir سامانه آموزش دولتی
23 80.191.156.235 دانشگاه هرمزگان https://hormozgan.ac.ir وبسایت دانشگاه دولتی
80.191.156.250 https://mail.hormozgan.ac.ir ایمیل دانشگاه دولتی
80.191.156.229 http://elc.hormozgan.ac.ir سامانه کلاس های مجازی 1 دولتی
80.191.156.236 https://vcm.hormozgan.ac.ir سامانه کلاس های مجازی 2 دولتی
80.191.156.233 https://ostad.hormozgan.ac.ir سامانه بارگزاری فایل های کلاس مجازی دولتی
24 94.232.173.145 دانشگاه علامه طباطبایی samalive.ir سما لایو دولتی
45.93.168.163 atu.iranlms.org سامانه آموزش مجازی دولتی
185.95.180.110 elearning.atu.ac.ir سامانه آموزش مجازی دولتی
185.95.180.149 vc.atu.ac.ir سامانه آموزش مجازی دولتی
25 185.114.188.29 دانشگاه بین المللی امام خمینی lms.ikiu.ac.ir مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه دولتی
185.114.188.53 vec.ikiu.ac.ir adobe connect central login دولتی
26 78.39.159.45 پارک علم و فناوری یزد lms.ystp.ac.ir آموزش مجازی دولتی
27 185.96.240.89 موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان http://www.iranian.ac.ir/ موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان غیر انتفاعی
28 185.37.55.216-227 تبیان نت، قرارداد تحت عنوان: فناوران هوشمند خبره www.mehralborz.ac.ir موسسه آموزش عالی مهرالبرز غیر انتفاعی
185.78.23.214-218
185.37.55.180-184
29 94.232.175.5 تبیان نت https://ebarkhat.ac.ir/ موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط غیر انتفاعی
30 2.179.165.205 غیر انتفاعی طلوع مهر قم edu.tolouemehr.ac.ir میز کار آموزش و سروردانلود کلاس های مجازی برگزار شده مرکز آموزش الکترونیکی غیر انتفاعی
2.179.167.38
31 79.127.47.173 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری lms.eqbal.ac.ir مرکز آموزش های مجازی غیر انتفاعی
79.127.47.172 class.eqbal.ac.ir adobe connect
32 185.37.55.216-227 موسسه آموزش عالي مهرالبر lcms.mehralborz.ac.ir سامانه آموزش مجازی غیر انتفاعی
185.37.55.180-184 lms.mehralborz.ac.ir سامانه آموزش مجازی
185.78.23.214-218    
33 185.143.232.5 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها Ec.nahad.ir    
185.143.233.5 Lms.nahad.ir    
185.143.234.5 Un.nahad.ir    
212.16.88.185 Lib.nahad.ir    
34 77.36.166.10 دانشگاه صدا و سیما lms.iribu.ac.ir سامانه آموزش مجازی  
77.36.166.9 vc.iribu.ac.ir سامانه آموزش مجازی  
35 172.252.168.0/24 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه www.ismc.ir پیشخوان نجاح سماوات دولتی
36 185.143.232.5 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها Ec.nahad.ir    
185.143.233.5 Lms.nahad.ir    
185.143.234.5 Un.nahad.ir    
212.16.88.185 Lib.nahad.ir    
37 185.202.92.26 جامعه المصطفی (ص) العالمیه Miu.ac.ir پرتال اصلی دولتی
185.202.92.73 Saja.miu.ac.ir احراز هویت آموزشی طلاب دولتی
185.202.92.28 Ssaja.miu.ac.ir پرتال آموزشی طلاب دولتی
185.202.92.16 Tsaja.miu.ac.ir پرتال آموزشی اساتید دولتی
185.202.92.75 Miuvc.ir آموزش مجازی دولتی
10.48.6.21 Miuvc.ir آموزش مجازی دولتی
185.202.92.76 Vce.miu.ac.ir آموزش مجازی دولتی
185.202.92.14 Keyhan.miu.ac.ir پرتال اتصال امن همکاران دولتی
دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای
نام مرکز داده دانشگاه پیام نور
نشانی وب سایت http://lms.pnu.ac.ir/
سیستم وب کنفرانس
نام مرکز داده دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشانی وب سایت webco.iums.ac.ir
سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی
نام مرکز داده سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی
نشانی وب سایت iumsnavid.vums.ac.ir
درس افزار دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://coursework.scu.ac.ir
وب سایت برگزاری دوره های مجازی و آنلاین سما
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://samalive.ir
سرویس کلاس آنلاین دروس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت http://meeting.sculms.ir
وب سایت برگزاری دروس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت http://lms.scu.ac.ir
ایمیل دانشگاهی ۱
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://mail.scu.ac.ir
ایمیل دانشگاهی ۲
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://newmail.scu.ac.ir
پرتال دانشگاهی
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت http://scu.ac.ir
درس گروه آموزش های کاربردی و الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت http://elearning.basu.ac.ir/
آدرس سامانه درس افزار برای بارگزاری محتوا
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت cw.basu.ac.ir
آدرس دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت basu.ac.ir
سرور کلاس آنلاین دوره کوتاه مدت
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت azadac.sbu.ac.ir
سرور کلاس آنلاین دوره آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت mainac.sbu.ac.ir
سرور کلاس آنلاین دوره روزانه دانشگاه شهید بهشتی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت vuac.sbu.ac.ir
دانلود محتوای کلاس
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت Content.sbu.ac.ir
دانلود ضبط
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت zabt.sbu.ac.ir
وب سایت برگزاری آنلاین دوره روزانه
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت vu.sbu.ac.ir
وب سایت برگزاری دوره مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت lms.sbu.ac.ir
وب سایت برگزاری دوره کوتاه مدت
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت lmsplus.sbu.ac.ir
سامانه کلاس های مجازی شریف
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت vclass.ecourse.sharif.edu
سامانه درس افزار شریف
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت cw.sharif.edu
مرکز آموزش های الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت ocw.sharif.edu
آموزش های الکترونیک و آزاد
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت https://vu.ui.ac.ir/
کلاس های آنلاین آدوبی
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://vc2.ui.ac.ir/
کلاس های آنلاین جام
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://vc.ui.ac.ir/
آموز ش های الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://lms.ui.ac.ir
کلاس های آنلاین بیگبلوباتن
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت https://class.ui.ac.ir
سامانه آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی اصفهان
نشانی وب سایت https://elearning.iut.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
نشانی وب سایت http://www.cfu.ac.ir
آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
نشانی وب سایت http://elearning.cfu.ac.ir
پورتال
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت www.modares.ac.ir
اداره یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت oc.modares.ac.ir
دفتر آموزش های آزاد
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت el.modares.ac.ir
سامانه الکترونیکی دروس
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت lms.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc1.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc2.modares.ac.ir
فضای ذخیره سازی ابری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت  
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
Electronic Course System
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت vu.usb.ac.ir
Virtual Learning Environment
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://vle.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar2.usb.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms1.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms2.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms3.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc1.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۳
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc2.uok.ac.ir
سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت uok.ac.ir
سامانه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت elc.uok.ac.ir
صفحه اصلی دانشگاه یزد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت www.yazd.ac.ir
سامیاد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت el.yazd.ac.ir
open meetings
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت meeting.yazd.ac.ir
Adobe Connect
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت vclass.yazd.ac.ir
سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت vu.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar2.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar3.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar5.um.ac.ir
سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت fum-elearning.um.ac.ir
لیست دروس و فیلم های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت ocw.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت fumdrive.um.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده  
نشانی وب سایت vu.shirazu.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vus.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc2.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc3.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc4.shirazu.ac.ir
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت www.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc1.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vclass.shirazu.ac.ir
سرور دانلود محتوای کلاس ها
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت offline.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc11.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc12.shirazu.ac.ir
سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت Lms.sutech.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت El.sutech.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
نشانی وب سایت http://www.cfu.ac.ir
آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
نشانی وب سایت http://elearning.cfu.ac.ir
پورتال
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت www.modares.ac.ir
اداره یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت oc.modares.ac.ir
دفتر آموزش های آزاد
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت el.modares.ac.ir
سامانه الکترونیکی دروس
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت lms.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc1.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc2.modares.ac.ir
فضای ذخیره سازی ابری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت cloud.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
Electronic Course System
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://vu.usb.ac.ir
Virtual Learning Environment
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://vle.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar2.usb.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms1.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms2.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms3.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc1.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۳
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc2.uok.ac.ir
سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت uok.ac.ir
سامانه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت elc.uok.ac.ir
صفحه اصلی دانشگاه یزد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت http://www.yazd.ac.ir
سامیاد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت https://el.yazd.ac.ir
open meetings
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت https://meeting.yazd.ac.ir
Adobe Connect
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت http://vclass.yazd.ac.ir
سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://vu.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar2.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar3.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar5.um.ac.ir
سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://fum-elearning.um.ac.ir
لیست دروس و فیلم های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://ocw.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://fumdrive.um.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vu.shirazu.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vus.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc2.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc3.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc4.shirazu.ac.ir
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://www.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc1.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vclass.shirazu.ac.ir
سرور دانلود محتوای کلاس ها
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://offline.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc11.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc12.shirazu.ac.ir
سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت Lms.sutech.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت El.sutech.ac.ir
نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
نشانی وب سایت https://lms.aut.ac.ir
مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
نشانی وب سایت https://courses.aut.ac.ir
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت elearn.ut.ac.ir
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت utec.ut.ac.ir
سامانه مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت utecmedia.ut.ac.ir net.ut.ac.ir
سامانه آموزش های حرفه ای و تخصصی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت mooc.ut.ac.ir
وبینار
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت webinar.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas1.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas2.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas3.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas4.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas5.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas6.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas7.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas8.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas9.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas10.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas11.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas12.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas13.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas14.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas15.ut.ac.ir
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت utecsso.ut.ac.ir
سامانه مدیریت دانش
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت divan.ut.ac.ir , aoi.ut.ac.ir
سامانه ویدئویی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vino.ut.ac.ir
سامانه ویدئویی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت hayan.ut.ac.ir
پرتال دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت ut.ac.ir
میل سرور دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت mail.ut.ac.ir
سامانه یادگیری الکترونیکی دانشکده فنی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت cecm.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه بیرجند
نشانی وب سایت http://lms.birjand.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه بیرجند
نشانی وب سایت http://vc.birjand.ac.ir
سایت مدیریت دروس دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://lms.iust.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://vc.iust.ac.ir
آموزشهای آزاد پردیس دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocw.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect1.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect2.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect3.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect4.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect5.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect6.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect1.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect2.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect3.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc1.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc2.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc3.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://stream.iust.ac.ir/
سامانه ویدیوهای آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://video.iust.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت http://elearning.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت http://vumaster.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://educonnect.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://vc.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت http://connect.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://courses.kntu.ac.ir
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://kntu.ac.ir
ذخیره فایل کلاس های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی سیرجان
نشانی وب سایت fvc.sirjantech.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی سیرجان
نشانی وب سایت http://185.100.45.53
سامانه آموزش
نام مرکز داده مرکز آموزش عالی استهبان
نشانی وب سایت estahbanihe.ac.ir
وبسایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://hormozgan.ac.ir
ایمیل دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://mail.hormozgan.ac.ir
سامانه کلاس های مجازی ۱
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت http://elc.hormozgan.ac.ir
سامانه کلاس های مجازی ۲
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://vcm.hormozgan.ac.ir
سامانه بارگزاری فایل های کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://ostad.hormozgan.ac.ir
سما لایو
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت samalive.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت atu.iranlms.org
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت elearning.atu.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت vc.atu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه بین المللی امام خمینی
نشانی وب سایت lms.ikiu.ac.ir
adobe connect central login
نام مرکز داده دانشگاه بین المللی امام خمینی
نشانی وب سایت vec.ikiu.ac.ir
آموزش مجازی
نام مرکز داده پارک علم و فناوری یزد
نشانی وب سایت lms.ystp.ac.ir
موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
نشانی وب سایت http://www.iranian.ac.ir
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
نام مرکز داده تبیان نت، قرارداد تحت عنوان: فناوران هوشمند خبره
نشانی وب سایت www.mehralborz.ac.ir
موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
نام مرکز داده تبیان نت
نشانی وب سایت https://ebarkhat.ac.ir
میز کار آموزش و سروردانلود کلاس های مجازی برگزار شده مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده غیر انتفاعی طلوع مهر قم
نشانی وب سایت edu.tolouemehr.ac.ir
مرکز آموزش های مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
نشانی وب سایت lms.eqbal.ac.ir
adobe connect
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
نشانی وب سایت class.eqbal.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالي مهرالبر
نشانی وب سایت lcms.mehralborz.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالي مهرالبر
نشانی وب سایت lms.mehralborz.ac.ir
Ec.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Ec.nahad.ir
Lms.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Lms.nahad.ir
Un.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Un.nahad.ir
Lib.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Lib.nahad.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صدا و سیما
نشانی وب سایت lms.iribu.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صدا و سیما
نشانی وب سایت lms.iribu.ac.ir
پیشخوان نجاح سماوات
نام مرکز داده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
نشانی وب سایت www.ismc.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Ec.nahad.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Lms.nahad.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Un.nahad.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Lib.nahad.ir
پرتال اصلی
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Miu.ac.ir
احراز هویت آموزشی طلاب
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Saja.miu.ac.ir
پرتال آموزشی طلاب
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Ssaja.miu.ac.ir
پرتال آموزشی اساتید
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Tsaja.miu.ac.ir
آموزش مجازی
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Miuvc.ir
آموزش مجازی
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Miuvc.ir
آموزش مجازی
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Vce.miu.ac.ir
پرتال اتصال امن همکاراKeyhanن
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Keyhan.miu.ac.ir
ردیف نام استان نام شهر نام دانشگاه نام سامانه نشانی URL IP Address
1 فارس شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز سامانه آموزش sida.iaushiraz.ac.ir 94.74.150.66
2 فارس شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز سامانه آموزش sida1.iaushiraz.ac.ir 94.74.150.16
3 فارس شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز سامانه آموزش sida2.iaushiraz.ac.ir 94.74.150.17
4 فارس شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز سامانه آموزش sida3.iaushiraz.ac.ir 94.74.150.68
6 فارس شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز سرور adobe connect vc1.iaushiraz.ac.ir 94.74.175.218
5 فارس شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز سرور adobe connect vc.iaushiraz.ac.ir 94.74.150.20
15 بوشهر بوشهر دانشگاه بوشهر سیدا iaub.ir 185.109.75.20
16 خراسان جنوبی بیرجند واحد بیرجند adobe connect vc.iaubir.ac.ir 85.185.86.165
17 خراسان جنوبی بیرجند واحد بیرجند adobe connect vc1.iaubir.ac.ir 85.185.86.161
18 خراسان جنوبی بیرجند واحد بیرجند adobe connect vc2.iaubir.ac.ir 85.185.86.167
19 خراسان جنوبی بیرجند واحد بیرجند adobe connect vc8.iaubir.ac.ir 85.185.86.168
20 اصفهان اصفهان آموزشکده فنی وحرفه ای دخترانه سما اصفهان Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
21 اصفهان اصفهان آموزشکده فنی وحرفه ای پسرانه سما اصفهان Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
22 اصفهان تيران واحد تيران Adobe Connect oc3.ictsara.com 188.136.136.33
23 اصفهان زواره واحد زواره Adobe Connect oc4.ictsara.com 188.136.136.34
24 اصفهان خوانسار واحد خوانسار Adobe Connect oc3.ictsara.com 188.136.136.33
25 اصفهان شاهين شهر واحد شاهين شهر Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
26 اصفهان سميرم واحد سميرم Adobe Connect oc4.ictsara.com 188.136.136.34
27 اصفهان نايين واحد نايين Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
28 اصفهان ميمه واحد ميمه Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
29 اصفهان مبارکه و مجلسی واحد مبارکه – مجلسی Adobe Connect oc4.ictsara.com 188.136.136.34
30 اصفهان هرند واحد هرند Adobe Connect oc3.ictsara.com 188.136.136.33
31 اصفهان گلپايگان واحد گلپايگان Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
32 اصفهان فريدن واحد فريدن Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
33 اصفهان فلاروجان واحد فلاروجان Adobe Connect oc4.ictsara.com 188.136.136.34
34 اصفهان مرکز مهردشت-دهق مرکز مهردشت-دهق Adobe Connect oc3.ictsara.com 188.136.136.33
35 اصفهان اردستان واحد اردستان Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
36 اصفهان بادرود واحد بادرود سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی یاد class.aminidc.com 185.142.156.4
37 اصفهان بادرود واحد بادرود سامانه کلاس آنلاین الکترونیکی یاد 185.142.157.41 185.142.157.41
42 اصفهان دولت اباد برخوار آزاد اسلامی واحد دولت آباد سامانه آموزش مجازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دولت اباد lms.iauda.ac.ir 194.150.70.7
43 اصفهان شهرضا واحد شهرضا سامانه آموزش مجازی lms.iaush.ac.ir 37.191.77.91
44 اصفهان شهرضا واحد شهرضا سامانه کلاس مجازی vc.iaush.ac.ir 37.191.77.90
45 اصفهان كاشان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی یاد class.aminidc.com 185.142.156.4
46 اصفهان كاشان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان سامانه کلاس آنلاین الکترونیکی یاد 185.142.157.41 185.142.157.41
47 اصفهان مبارکه واحد مبارکه – مجلسی آموزش مجازی elearn.iaumajlesi.ac.ir:2020 93.126.49.143
48 اصفهان مبارکه واحد مبارکه – مجلسی سامانه دانشجویی reg.iaumajlesi.ac.ir 93.126.49.141
49 اصفهان مبارکه واحد مبارکه – مجلسی سامانه دانشجویی reg.mau.ac.ir 37.255.221.180
51 اصفهان اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي سما اصفهان(خوراسگان) ويژه مقطع كارشناسي Adobe Connect lms.sama-isf.ac.ir 164.215.243.6
52 اصفهان اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي دخترانه سما اصفهان(خوراسگان) ويژه مقطع كارداني Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
53 اصفهان اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي پسرانه سما اصفهان(خوراسگان) ويژه مقطع كارداني Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
54 اصفهان اصفهان اصفهان سامانه آموزش مجازی سما واحد خمینی شهر(moodle) lms.samakhsh.ac.ir 192.168.168.56
55 اصفهان جوشقان قالي دانشگاه آزاد اسلامي مركز جوشقان قالي سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی یاد class.aminidc.com 185.142.156.4
56 اصفهان جوشقان قالي دانشگاه آزاد اسلامي مركز جوشقان قالي سامانه کلاس آنلاین الکترونیکی یاد 185.142.157.41 185.142.157.41
57 اصفهان اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) آموزش مجازی واحد اصفهان Www.lms.khuisf.ac.ir 188.136.141.75
58 اصفهان اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) آموزش مجازی واحد اصفهان prof.khuisf.ac.ir 188.136.141.121
60 اصفهان نیک آباد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیک آباد سامانه جامع دانشگاهی الماس 46.148.42.161:4000/ 46.148.42.161
61 اصفهان نیک آباد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیک آباد سامانه آموزش مجازی پیشگام رایان 46.148.42.161:4000 46.148.42.162
62 اصفهان نیک آباد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیک آباد سامانه آموزش آفلاین 46.148.42.161:4000 46.148.42.163
63 کردستان سنندج دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج سامانه اطلاع رسانی و ثبت نام enroll.iausdj.ac.ir 94.182.239.136
64 کردستان سنندج دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج آموزش الکترونیکی lms.iausdj.ac.ir:6060 94.182.239.152
65 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد سیستم آموزش و انتخاب واحد (آموزش مجازی سیدا) edu.khoiau.ac.ir 85.185.239.101
66 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد سیستم آموزش و انتخاب واحد (آموزش مجازی تیدا) khoiau.ac.ir/login.aspx 85.185.239.93
67 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد سرور آدوبی کانکت آموزش مجازی سیدا eduLms.khoiau.ac.ir 85.185.239.79
68 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد سرور شماره 1 آدوبی کانکت آموزش مجازی تیدا Lms1.khoiau.ac.ir 85.185.239.80
69 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد سرور شماره 2 آدوبی کانکت آموزش مجازی تیدا Lms2.khoiau.ac.ir 85.185.239.81
70 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms01 lms01.iauec.ac.ir 130.185.75.1
71 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms02 lms02.iauec.ac.ir 130.185.75.2
72 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms03 lms03.iauec.ac.ir 130.185.75.3
73 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms04 lms04.iauec.ac.ir 130.185.75.4
74 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms05 lms05iauec.ac.ir 130.185.75.5
75 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms06 lms06.iauec.ac.ir 130.185.75.6
76 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms07 lms07.iauec.ac.ir 130.185.75.7
77 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms08 lms08.iauec.ac.ir 130.185.75.8
78 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms09 lms09.iauec.ac.ir 130.185.75.9
79 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms10 lms10.iauec.ac.ir 130.185.75.10
80 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms11 lms11.iauec.ac.ir 130.185.75.11
81 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms12 lms12.iauec.ac.ir 130.185.75.12
82 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms13 lms13.iauec.ac.ir 130.185.75.13
83 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms14 lms14.iauec.ac.ir 130.185.75.14
84 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms15 lms15.iauec.ac.ir 130.185.75.15
85 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms16 lms16.iauec.ac.ir 130.185.75.16
86 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms17 lms17.iauec.ac.ir 130.185.75.17
87 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms18 lms18.iauec.ac.ir 130.185.75.18
88 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms19 lms19.iauec.ac.ir 130.185.75.19
89 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms20 lms20.iauec.ac.ir 130.185.75.20
90 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms21 lms21.iauec.ac.ir 130.185.75.21
91 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms22 lms22.iauec.ac.ir 130.185.75.22
92 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms23 lms23.iauec.ac.ir 130.185.75.23
93 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms24 lms24.iauec.ac.ir 130.185.75.24
94 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms25 lms25.iauec.ac.ir 130.185.75.25
95 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms26 lms26.iauec.ac.ir 130.185.75.26
96 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms27 lms27.iauec.ac.ir 130.185.75.27
97 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms28 lms28.iauec.ac.ir 130.185.75.28
98 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms29 lms29.iauec.ac.ir 130.185.75.29
99 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms30 lms30.iauec.ac.ir 130.185.75.30
100 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms31 lms31.iauec.ac.ir 130.185.75.31
101 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms32 lms32.iauec.ac.ir 130.185.75.32
102 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms33 lms33.iauec.ac.ir 130.185.75.33
103 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms34 lms34.iauec.ac.ir 130.185.75.34
104 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms35 lms35.iauec.ac.ir 130.185.75.35
105 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms36 lms36.iauec.ac.ir 130.185.75.36
106 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms37 lms37.iauec.ac.ir 130.185.75.37
107 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms38 lms38.iauec.ac.ir 130.185.75.38
108 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms39 lms39.iauec.ac.ir 130.185.75.39
109 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms40 lms40.iauec.ac.ir 130.185.75.40
110 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms41 lms41.iauec.ac.ir 130.185.75.41
111 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms42 lms42.iauec.ac.ir 130.185.75.42
112 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms43 lms43.iauec.ac.ir 130.185.75.43
113 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe01 adobe-01.iauec.ac.ir 185.78.22.131
114 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe01-1 adobe-01-1.iauec.ac.ir 185.78.22.132
115 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe01-2 adobe-01-2.iauec.ac.ir 185.78.22.133
116 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe01-3 adobe-01-3.iauec.ac.ir 185.78.22.134
117 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe01-4 adobe-01-4.iauec.ac.ir 185.78.22.135
118 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe02 adobe-02.iauec.ac.ir 185.78.22.136
119 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe02-1 adobe-02-1.iauec.ac.ir 185.78.22.137
120 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe02-2 adobe-02-2.iauec.ac.ir 185.78.22.138
121 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe02-3 adobe-02-3.iauec.ac.ir 185.78.22.139
122 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe02-4 adobe-02-4.iauec.ac.ir 185.78.22.140
123 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe03 adobe-03.iauec.ac.ir 185.78.22.141
124 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe03-1 adobe-03-1.iauec.ac.ir 185.78.22.142
125 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe03-2 adobe-03-2.iauec.ac.ir 185.78.22.143
126 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe03-3 adobe-03-3.iauec.ac.ir 185.78.22.144
127 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe03-4 adobe-03-4.iauec.ac.ir 185.78.22.145
128 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe04 adobe-04.iauec.ac.ir 185.78.22.146
129 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe04-01 adobe-04-1.iauec.ac.ir 185.78.22.147
130 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe04-02 adobe-04-2.iauec.ac.ir 185.78.22.148
131 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe04-03 adobe-04-3.iauec.ac.ir 185.78.22.149
132 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe04-04 adobe-04-4.iauec.ac.ir 185.78.22.150
133 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe05 adobe-05.iauec.ac.ir 185.78.22.151
134 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe05-1 adobe-05-1iauec.ac.ir 185.78.22.152
135 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe05-2 adobe-05-2.iauec.ac.ir 185.78.22.153
136 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe05-3 adobe-05-3.iauec.ac.ir 185.78.22.154
137 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe05-4 adobe-05-4.iauec.ac.ir 185.78.22.155
138 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe06 adobe-06.iauec.ac.ir 185.78.22.156
139 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe06-01 adobe-06-1.iauec.ac.ir 185.78.22.157
140 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe06-02 adobe-06-2.iauec.ac.ir 185.78.22.158
141 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe06-03 adobe-06-3.iauec.ac.ir 185.78.22.159
142 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe06-04 adobe-06-4.iauec.ac.ir 185.78.22.160
143 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe07 adobe-07.iauec.ac.ir 185.78.22.161
144 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe07-1 adobe-07-1.iauec.ac.ir 185.78.22.162
145 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe07-2 adobe-07-2.iauec.ac.ir 185.78.22.163
146 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe07-3 adobe-07-3.iauec.ac.ir 185.78.22.164
147 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe07-4 adobe-07-4.iauec.ac.ir 185.78.22.165
148 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe08 adobe-08.iauec.ac.ir 185.78.22.166
149 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe08-1 adobe-08-1.iauec.ac.ir 185.78.22.167
150 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe08-2 adobe-08-2.iauec.ac.ir 185.78.22.168
151 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe08-3 adobe-08-3.iauec.ac.ir 185.78.22.169
152 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe08-4 adobe-08-4.iauec.ac.ir 185.78.22.170
153 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe09 adobe-09.iauec.ac.ir 185.78.22.171
154 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe09-1 adobe-09-1.iauec.ac.ir 185.78.22.172
155 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe09-2 adobe-09-2.iauec.ac.ir 185.78.22.173
156 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe09-3 adobe-09-3.iauec.ac.ir 185.78.22.174
157 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe09-4 adobe-09-4.iauec.ac.ir 185.78.22.175
158 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe10 adobe-10.iauec.ac.ir 185.78.22.176
159 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe010-1 adobe-10-1.iauec.ac.ir 185.78.22.177
160 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe10-2 adobe-10-2.iauec.ac.ir 185.78.22.178
161 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe10-3 adobe-10-3.iauec.ac.ir 185.78.22.179
162 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe10-4 adobe-10-4.iauec.ac.ir 185.78.22.180
163 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe11 adobe-11.iauec.ac.ir 185.78.22.181
164 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe11-1 adobe-11-1.iauec.ac.ir 185.78.22.182
165 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe11-2 adobe-11-2.iauec.ac.ir 185.78.22.183
166 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe11-3 adobe-11-3iauec.ac.ir 185.78.22.184
167 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe11-4 adobe-11-4.iauec.ac.ir 185.78.22.185
168 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe12 adobe-12.iauec.ac.ir 185.78.22.186
169 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe12-1 adobe-12-1.iauec.ac.ir 185.78.22.187
170 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe12-2 adobe-12-2.iauec.ac.ir 185.78.22.188
171 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe12-3 adobe-12-3.iauec.ac.ir 185.78.22.189
172 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe12-4 adobe-12-4.iauec.ac.ir 185.78.22.190
173 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13 adobe-13.iauec.ac.ir 185.78.22.191
174 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13-1 adobe-13-1.iauec.ac.ir 185.78.22.192
175 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13-2 adobe-13-2.iauec.ac.ir 185.78.22.193
176 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13-3 adobe-13-3.iauec.ac.ir 185.78.22.194
177 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13-4 adobe-13-4.iauec.ac.ir 185.78.22.195
178 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13-7 http://adobe-13-7.iauec.ac.ir 185.78.22.251
179 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13-8 adobe-13-8.iauec.ac.ir 185.78.22.252
180 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13-9 adobe-13-9.iauec.ac.ir 185.78.22.253
181 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe13-10 adobe-13-10.iauec.ac.ir 185.78.22.254
182 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe14 adobe-14.iauec.ac.ir 185.78.22.196
183 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe14-1 adobe-14-1.iauec.ac.ir 185.78.22.197
184 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe14-2 adobe-14-2.iauec.ac.ir 185.78.22.198
185 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe14-3 adobe-14-3.iauec.ac.ir 185.78.22.199
186 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe14-4 adobe-14-4.iauec.ac.ir 185.78.22.200
187 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe15 adobe-15.iauec.ac.ir 185.78.22.201
188 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe15-1 adobe-15-1.iauec.ac.ir 185.78.22.202
189 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe15-2 adobe-15-2.iauec.ac.ir 185.78.22.203
190 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe15-3 adobe-15-3.iauec.ac.ir 185.78.22.204
191 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe15-4 adobe-15-4.iauec.ac.ir 185.78.22.205
192 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe16 adobe-16.iauec.ac.ir 185.78.22.206
193 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe16-1 adobe-16-1.iauec.ac.ir 185.78.22.207
194 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe16-2 adobe-16-2.iauec.ac.ir 185.78.22.208
195 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe16-3 adobe-16-3.iauec.ac.ir 185.78.22.209
196 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe16-4 adobe-16-4.iauec.ac.ir 185.78.22.210
197 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe17 adobe-17.iauec.ac.ir 185.78.22.211
198 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe17-1 adobe-17-1.iauec.ac.ir 185.78.22.212
199 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe17-2 adobe-17-2.iauec.ac.ir 185.78.22.213
200 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe17-3 dobe-17-3.iauec.ac.ir 185.78.22.214
201 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe17-4 adobe-17-4.iauec.ac.ir 185.78.22.215
202 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe18 adobe-18.iauec.ac.ir 185.78.22.216
203 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe18-1 adobe-18-1.iauec.ac.ir 185.78.22.217
204 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe18-2 adobe-18-2.iauec.ac.ir 185.78.22.218
205 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe18-3 adobe-18-3.iauec.ac.ir 185.78.22.219
206 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe8-4 adobe-18-4.iauec.ac.ir 185.78.22.220
207 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe19 adobe-19.iauec.ac.ir 185.78.22.221
208 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe19-1 adobe-19-1.iauec.ac.ir 185.78.22.222
209 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe19-2 adobe-19-2.iauec.ac.ir 185.78.22.223
210 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe19-3 adobe-19-3.iauec.ac.ir 185.78.22.224
211 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe19-4 adobe-19-4.iauec.ac.ir 185.78.22.225
212 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe20 adobe-20.iauec.ac.ir 185.78.22.226
213 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe20-1 واحد الکترونیک  
214 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe20-2 adobe-20-2.iauec.ac.ir 185.78.22.228
215 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe20-3 adobe-20-3.iauec.ac.ir 185.78.22.229
216 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe20-4 adobe-20-4.iauec.ac.ir 185.78.22.230
217 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe21 adobe-21.iauec.ac.ir 185.78.22.231
218 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe21-1 adobe-21-1.iauec.ac.ir 185.78.22.232
219 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe21-2 adobe-21-2.iauec.ac.ir 185.78.22.233
220 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe21-3 adobe-21-3.iauec.ac.ir 185.78.22.234
221 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe21-4 adobe-21-4.iauec.ac.ir 185.78.22.235
222 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22 adobe-22.iauec.ac.ir 185.78.22.236
223 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22-1 adobe-22-1.iauec.ac.ir 185.78.22.237
224 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22-2 adobe-22-2.iauec.ac.ir 185.78.22.238
225 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22-3 adobe-22-3.iauec.ac.ir 185.78.22.239
226 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22-4 adobe-22-4.iauec.ac.ir 185.78.22.240
227 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22-5 adobe-22-5.iauec.ac.ir 185.78.21.16
228 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22-6 adobe-22-6.iauec.ac.ir 185.78.21.17
229 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22-7 adobe-22-7.iauec.ac.ir 185.78.21.18
230 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe22-8 adobe-22-8.iauec.ac.ir 185.78.21.19
231 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe23 adobe-23.iauec.ac.ir 185.78.22.241
232 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe23-1 adobe-23-1.iauec.ac.ir 185.78.22.242
233 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe23-2 adobe-23-2.iauec.ac.ir 185.78.22.243
234 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe23-3 adobe-23-3.iauec.ac.ir 185.78.22.244
235 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe23-4 adobe-23-4.iauec.ac.ir 185.78.22.245
236 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe24 adobe-24.iauec.ac.ir 185.78.22.246
237 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe24-1 adobe-24-1.iauec.ac.ir 185.78.22.247
238 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe24-2 adobe-24-2.iauec.ac.ir 185.78.22.248
239 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe24-3 adobe-24-3.iauec.ac.ir 185.78.22.249
240 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe24-4 adobe-24-4.iauec.ac.ir 185.78.22.250
241 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe25 adobe-25.iauec.ac.ir 130.185.75.131
242 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe25-1 adobe-25-1.iauec.ac.ir 130.185.75.132
243 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe25-2 adobe-25-2.iauec.ac.ir 130.185.75.133
244 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe25-3 adobe-25-3.iauec.ac.ir 130.185.75.134
245 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe25-4 adobe-25-4.iauec.ac.ir 130.185.75.135
246 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe26 adobe-26.iauec.ac.ir 130.185.75.136
247 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe26-1 adobe-26-1.iauec.ac.ir 130.185.75.137
248 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe26-2 adobe-26-2.iauec.ac.ir 130.185.75.138
249 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe26-3 adobe-26-3.iauec.ac.ir 130.185.75.139
250 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe26-4 adobe-26-4.iauec.ac.ir 130.185.75.140
251 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe27 adobe-27.iauec.ac.ir 130.185.75.141
252 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe27-1 adobe-27-1.iauec.ac.ir 130.185.75.142
253 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe27-2 adobe-27-2.iauec.ac.ir 130.185.75.143
254 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe27-3 adobe-27-3.iauec.ac.ir 130.185.75.144
255 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe27-4 adobe-27-4.iauec.ac.ir 130.185.75.145
256 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe28 adobe-28.iauec.ac.ir 130.185.75.146
257 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe28-1 adobe-28-1.iauec.ac.ir 130.185.75.147
258 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe28-2 adobe-28-2.iauec.ac.ir 130.185.75.148
259 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe28-3 adobe-28-3.iauec.ac.ir 130.185.75.149
260 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe28-4 adobe-28-4.iauec.ac.ir 130.185.75.150
261 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe29 adobe-29.iauec.ac.ir 130.185.75.226
262 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe29-1 adobe-29-1.iauec.ac.ir 130.185.75.227
263 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe29-2 adobe-29-2.iauec.ac.ir 130.185.75.228
264 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe29-3 adobe-29-3.iauec.ac.ir 130.185.75.229
265 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe29-4 adobe-29-4.iauec.ac.ir 130.185.75.230
266 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe30 adobe-30.iauec.ac.ir 130.185.75.231
267 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe30-1 adobe-30-1.iauec.ac.ir 130.185.75.232
268 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe30-2 adobe-30-2.iauec.ac.ir 130.185.75.233
269 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe30-3 adobe-30-3.iauec.ac.ir 130.185.75.234
270 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe30-4 adobe-30-4.iauec.ac.ir 130.185.75.235
271 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31 adobe-31.iauec.ac.ir 130.185.75.151
272 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31-1 adobe-31-1.iauec.ac.ir 130.185.75.152
273 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31-2 adobe-31-2.iauec.ac.ir 130.185.75.153
274 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31-3 adobe-31-3.iauec.ac.ir 130.185.75.154
275 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31-4 adobe-31-4.iauec.ac.ir 130.185.75.155
276 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31-5 adobe-31-5.iauec.ac.ir 130.185.75.156
277 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31-6 adobe-31-6.iauec.ac.ir 130.185.75.157
278 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31-7 adobe-31-7.iauec.ac.ir 130.185.75.158
279 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe31-8 adobe-31-8.iauec.ac.ir 130.185.75.159
280 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe32 adobe-32.iauec.ac.ir 130.185.75.161
281 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe32-1 adobe-32-1.iauec.ac.ir 130.185.75.162
282 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe32-2 adobe-32-2.iauec.ac.ir 130.185.75.163
283 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe32-3 adobe-32-3.iauec.ac.ir 130.185.75.164
284 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe32-4 adobe-32-4.iauec.ac.ir 130.185.75.165
285 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe33 adobe-33.iauec.ac.ir 130.185.75.166
286 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe33-1 adobe-33-1.iauec.ac.ir 130.185.75.167
287 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe33-2 adobe-33-2.iauec.ac.ir 130.185.75.168
288 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe33-3 adobe-33-3.iauec.ac.ir 130.185.75.169
289 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe33-4 adobe-33-4.iauec.ac.ir 130.185.75.170
290 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe34 adobe-34.iauec.ac.ir 130.185.75.171
291 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe34-1 adobe-34-1.iauec.ac.ir 130.185.75.172
292 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe34-2 adobe-34-2.iauec.ac.ir 130.185.75.173
293 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe34-3 adobe-34-3.iauec.ac.ir 130.185.75.174
294 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe34-4 adobe-34-4.iauec.ac.ir 130.185.75.175
295 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe35 adobe-35.iauec.ac.ir 130.185.75.176
296 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe35-1 adobe-35-1.iauec.ac.ir 130.185.75.177
297 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe35-2 adobe-35-2.iauec.ac.ir 130.185.75.178
298 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe35-3 adobe-35-3.iauec.ac.ir 130.185.75.179
299 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe35-4 adobe-35-4.iauec.ac.ir 130.185.75.180
300 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36 adobe-36.iauec.ac.ir 130.185.75.181
301 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36-1 adobe-36-1.iauec.ac.ir 130.185.75.182
302 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36-2 adobe-36-2.iauec.ac.ir 130.185.75.183
303 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36-3 adobe-36-3iauec.ac.ir 130.185.75.184
304 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36-4 adobe-36-4.iauec.ac.ir 130.185.75.185
305 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36-5 adobe-36-5.iauec.ac.ir 130.185.75.186
306 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36-6 adobe-36-6.iauec.ac.ir 130.185.75.187
307 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36-7 adobe-36-7.iauec.ac.ir 130.185.75.188
308 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe36-8 adobe-36-8.iauec.ac.ir 130.185.75.189
309 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe37 adobe-37.iauec.ac.ir 130.185.75.191
310 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe37-1 adobe-37-1.iauec.ac.ir 130.185.75.192
311 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe37-2 adobe-37-2.iauec.ac.ir 130.185.75.193
312 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe37-3 adobe-37-3.iauec.ac.ir 130.185.75.194
313 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe37-4 adobe-37-4.iauec.ac.ir 130.185.75.195
314 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe38 adobe-38..iauec.ac.ir 130.185.75.196
315 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe38-1 adobe-38-1..iauec.ac.ir 130.185.75.197
316 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe38-2 adobe-38-2..iauec.ac.ir 130.185.75.198
317 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe38-3 adobe-38-3.iauec.ac.ir 130.185.75.199
318 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe38-4 adobe-38-4.iauec.ac.ir 130.185.75.200
319 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe39 adobe-39.iauec.ac.ir 130.185.75.201
320 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe39-1 adobe-39-1.iauec.ac.ir 130.185.75.202
321 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe39-2 adobe-39-2.iauec.ac.ir 130.185.75.203
322 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe39-3 adobe-39-3.iauec.ac.ir 130.185.75.204
323 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe39-4 adobe-39-4.iauec.ac.ir 130.185.75.205
324 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe40 adobe-40.iauec.ac.ir 130.185.75.206
325 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe40-1 adobe-40-1.iauec.ac.ir 130.185.75.207
326 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe40-2 adobe-40-2.iauec.ac.ir 130.185.75.208
327 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe40-3 adobe-40-3.iauec.ac.ir 130.185.75.209
328 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe40-4 adobe-40-4.iauec.ac.ir 130.185.75.210
329 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe41 adobe-41.iauec.ac.ir 130.185.75.211
330 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe41-1 adobe-41-1.iauec.ac.ir 130.185.75.212
331 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe41-2 adobe-41-2.iauec.ac.ir 130.185.75.213
332 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe41-3 adobe-41-3.iauec.ac.ir 130.185.75.214
333 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe41-4 adobe-41-4.iauec.ac.ir 130.185.75.215
334 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe42 adobe-42.iauec.ac.ir 130.185.75.216
335 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe42-1 adobe-42-1.iauec.ac.ir 130.185.75.217
336 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe42-2 adobe-42-2.iauec.ac.ir 130.185.75.218
337 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe42-3 adobe-42-3.iauec.ac.ir 130.185.75.219
338 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe42-4 adobe-42-4.iauec.ac.ir 130.185.75.220
339 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe43 adobe-43.iauec.ac.ir 130.185.75.221
340 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe43-1 adobe-43-1.iauec.ac.ir 130.185.75.222
341 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe43-2 adobe-43-2.iauec.ac.ir 130.185.75.223
342 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe43-3 adobe-43-3.iauec.ac.ir 130.185.75.224
343 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک Adobe43-4 adobe-43-4.iauec.ac.ir 130.185.75.225
344 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lmsmap lmsamap.iauec.ac.ir 130.185.75.58
345 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک دانلود فایل dl.iauec.ac.ir 130.185.75.60
346 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک سایت واحد الکترونیک iauec.ac.ir 185.37.54.15
347 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms981 lms981.iauec.ac.ir 185.37.54.24
348 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک lms982 lms982.iauec.ac.ir 185.37.54.85
349 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک vc981 vc981.iauec.ac.ir 185.37.54.26
350 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک vc982 vc982.iauec.ac.ir 185.78.21.4
351 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک vc982-1 vc982-1.iauec.ac.ir 185.78.21.5
352 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک vc982-2 vc982-2.iauec.ac.ir 185.78.21.6
353 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک vc982-3 vc982-3.iauec.ac.ir 185.78.21.7
354 واحد الکترونیک واحد الکترونیک واحد الکترونیک vc982-4 vc982-4.iauec.ac.ir 185.78.21.8
ردیف IP نام مرکز داده نشانی وب سایت
۱ 10.45.23.50 دانشگاه اراک ftp.araku.ac.ir
10.45.23.83 lms.araku.ac.ir
78.38.175.96 golestan.araku.ac.ir
78.38.175.87 araku.ac.ir
۲   دانشگاه صنعتی اراک سامانه نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر (دانشگاه صنعتی اراک)
3 185.123.209.157 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://arakmunavid.vums.ac.ir
4 185.123.209.152 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://savehumsnavid.vums.ac.ir
5 185.123.209.149 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://khomeindhnavid.vums.ac.ir
6 185.113.59.130 دانشکده علوم پزشکی خمین http://www.khomeinums.ac.ir/web/edu
7 185.113.59.131 دانشکده علوم پزشکی خمین http://www.edu.khomeinums.ac.ir/آموزش-مجازی
8   آموزشکده فنی ساوه- جراحی زاده خدمات الکترونیک آموزشکده ساوه
9   مرکز آموزش عالی محلات سایت آموزش مجازی
آموزش آنلاین دروس
10   موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه نماد
11   سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای سمیاد فن تیوب پورتال
12 217.218.70.46 دانشگاه پیام نور http://lms.pnu.ac.ir/
13   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
14   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
15   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
16   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
17   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
18   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
19   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
20   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
21   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
22   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
23   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
24   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
25   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
26   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
27   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت کتابخانه
28   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت همایش
ردیف IP نام مرکز داده نشانی وب سایت
۱ 10.45.23.50 دانشگاه اراک ftp.araku.ac.ir
2 10.45.23.83 دانشگاه اراک lms.araku.ac.ir
3 78.38.175.96 دانشگاه اراک golestan.araku.ac.ir
4 78.38.175.87 دانشگاه اراک araku.ac.ir
5   دانشگاه صنعتی اراک سامانه نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر (دانشگاه صنعتی اراک)
6 185.123.209.157 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی arakmunavid.vums.ac.ir
7 185.123.209.152 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی savehumsnavid.vums.ac.ir
8 185.123.209.149 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی khomeindhnavid.vums.ac.ir
9 185.113.59.130 دانشکده علوم پزشکی خمین khomeinums.ac.ir
10 185.113.59.131 دانشکده علوم پزشکی خمین edu.khomeinums.ac.ir
11   آموزشکده فنی ساوه- جراحی زاده خدمات الکترونیک آموزشکده ساوه
12   مرکز آموزش عالی محلات سایت آموزش مجازی
13   مرکز آموزش عالی محلات آموزش آنلاین دروس
14   موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه نماد
15   سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای سمیاد فن تیوب پورتال
16 217.218.70.46 دانشگاه پیام نور lms.pnu.ac.ir/
17   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
18   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
19   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
20   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
21   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
22   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
23   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
24   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
25   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
26   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
27   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
28   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
29   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
30   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
31   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت کتابخانه
32   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت همایش

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: یکشنبه, 12 آوریل , 20
دیدگاه ها