بیش از 3335 سایت آموزشی با 50% تخفیف ترافیک (1)مشترکین گرامی : 

به اطلاع می رساند بنا بر دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استفاده از سامانه شاد آموزش و پرورش از ابتدای مهر ماه 1400 رایگان می باشد. سایر سایت های آموزشی و دانشگاهی مندرج در جدول ذیل شامل 50 درصد تخفیف ترافیک می باشد

 

#کرونا_را_شکست_میدهیم

 

نام مرکز داده نشانی وب سایت عنوان سایت توضیحات
وزارت آموزش و پرورش https://shad.ir/ سامانه شاد دولتی

 

 

وب سایت برگزاری دروس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت http://lms.scu.ac.ir
ایمیل دانشگاهی ۱
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://mail.scu.ac.ir
ایمیل دانشگاهی ۲
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://newmail.scu.ac.ir
پرتال دانشگاهی
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت http://scu.ac.ir
درس گروه آموزش های کاربردی و الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت http://elearning.basu.ac.ir/
آدرس سامانه درس افزار برای بارگزاری محتوا
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت cw.basu.ac.ir
آدرس دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت basu.ac.ir
سرور کلاس آنلاین دوره کوتاه مدت
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت azadac.sbu.ac.ir
سرور کلاس آنلاین دوره آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
سرور کلاس آنلاین دوره روزانه دانشگاه شهید بهشتی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
دانلود محتوای کلاس
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
دانلود ضبط
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت برگزاری آنلاین دوره روزانه
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت vu.sbu.ac.ir
وب سایت برگزاری دوره مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت lms.sbu.ac.ir
وب سایت برگزاری دوره کوتاه مدت
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت lmsplus.sbu.ac.ir
سامانه کلاس های مجازی شریف
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت vclass.ecourse.sharif.edu
سامانه درس افزار شریف
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت cw.sharif.edu
مرکز آموزش های الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت ocw.sharif.edu
آموزش های الکترونیک و آزاد
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت https://vu.ui.ac.ir/
کلاس های آنلاین آدوبی
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://vc2.ui.ac.ir/
کلاس های آنلاین جام
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://vc.ui.ac.ir/
آموز ش های الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://lms.ui.ac.ir
کلاس های آنلاین بیگبلوباتن
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
سامانه آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
پورتال
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت www.modares.ac.ir
اداره یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
دفتر آموزش های آزاد
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
سامانه الکترونیکی دروس
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت lms.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc1.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
فضای ذخیره سازی ابری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت  
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
Electronic Course System
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
Virtual Learning Environment
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://vle.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar2.usb.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه وبینار ۳
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت uok.ac.ir
سامانه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت elc.uok.ac.ir
صفحه اصلی دانشگاه یزد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت www.yazd.ac.ir
سامیاد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت el.yazd.ac.ir
open meetings
نام مرکز داده دانشگاه یزد
Adobe Connect
نام مرکز داده دانشگاه یزد
سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت vu.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar2.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar3.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar5.um.ac.ir
سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت fum-elearning.um.ac.ir
لیست دروس و فیلم های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت fumdrive.um.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده  
نشانی وب سایت vu.shirazu.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت www.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
سرور دانلود محتوای کلاس ها
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت offline.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت Lms.sutech.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
آدرس سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
پورتال
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت www.modares.ac.ir
اداره یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
دفتر آموزش های آزاد
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
سامانه الکترونیکی دروس
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت lms.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc1.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
فضای ذخیره سازی ابری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت cloud.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
Electronic Course System
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
Virtual Learning Environment
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://vle.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar2.usb.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سامانه وبینار ۳
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت uok.ac.ir
سامانه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت elc.uok.ac.ir
صفحه اصلی دانشگاه یزد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت http://www.yazd.ac.ir
سامیاد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت https://el.yazd.ac.ir
open meetings
نام مرکز داده دانشگاه یزد
Adobe Connect
نام مرکز داده دانشگاه یزد
سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://vu.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar2.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar3.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar5.um.ac.ir
سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://fum-elearning.um.ac.ir
لیست دروس و فیلم های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://ocw.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://fumdrive.um.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vu.shirazu.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://www.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
سرور دانلود محتوای کلاس ها
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://offline.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت Lms.sutech.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
نشانی وب سایت https://lms.aut.ac.ir
مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
نشانی وب سایت https://courses.aut.ac.ir
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت elearn.ut.ac.ir
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت utec.ut.ac.ir
سامانه مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت utecmedia.ut.ac.ir net.ut.ac.ir
سامانه آموزش های حرفه ای و تخصصی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت mooc.ut.ac.ir
وبینار
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت webinar.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas1.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas2.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas3.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas4.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas5.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas6.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas7.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas8.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas9.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas10.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas11.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas12.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas13.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas14.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas15.ut.ac.ir
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
سامانه مدیریت دانش
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت divan.ut.ac.ir , aoi.ut.ac.ir
سامانه ویدئویی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
سامانه ویدئویی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
پرتال دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت ut.ac.ir
میل سرور دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت mail.ut.ac.ir
سامانه یادگیری الکترونیکی دانشکده فنی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت cecm.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه بیرجند
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه بیرجند
سایت مدیریت دروس دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
آموزشهای آزاد پردیس دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect1.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect2.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect3.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc1.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc2.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc3.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
سامانه ویدیوهای آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://video.iust.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت http://elearning.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت http://connect.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://kntu.ac.ir
ذخیره فایل کلاس های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی سیرجان
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی سیرجان
نشانی وب سایت http://185.100.45.53
سامانه آموزش
نام مرکز داده مرکز آموزش عالی استهبان
وبسایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://hormozgan.ac.ir
ایمیل دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://mail.hormozgan.ac.ir
سامانه کلاس های مجازی ۱
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت http://elc.hormozgan.ac.ir
سامانه کلاس های مجازی ۲
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
سامانه بارگزاری فایل های کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://ostad.hormozgan.ac.ir
سما لایو
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت atu.iranlms.org
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت elearning.atu.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه بین المللی امام خمینی
adobe connect central login
نام مرکز داده دانشگاه بین المللی امام خمینی
آموزش مجازی
نام مرکز داده پارک علم و فناوری یزد
نشانی وب سایت lms.ystp.ac.ir
موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
نشانی وب سایت http://www.iranian.ac.ir
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
نام مرکز داده تبیان نت، قرارداد تحت عنوان: فناوران هوشمند خبره
نشانی وب سایت www.mehralborz.ac.ir
موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
نام مرکز داده تبیان نت
میز کار آموزش و سروردانلود کلاس های مجازی برگزار شده مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده غیر انتفاعی طلوع مهر قم
نشانی وب سایت edu.tolouemehr.ac.ir
مرکز آموزش های مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
نشانی وب سایت lms.eqbal.ac.ir
adobe connect
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
نشانی وب سایت class.eqbal.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالي مهرالبر
نشانی وب سایت lcms.mehralborz.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالي مهرالبر
نشانی وب سایت lms.mehralborz.ac.ir
Ec.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Ec.nahad.ir
Lms.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
Un.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Un.nahad.ir
Lib.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صدا و سیما
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صدا و سیما
پیشخوان نجاح سماوات
نام مرکز داده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
نشانی وب سایت www.ismc.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Ec.nahad.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Un.nahad.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
پرتال اصلی
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Miu.ac.ir
احراز هویت آموزشی طلاب
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
پرتال آموزشی طلاب
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
پرتال آموزشی اساتید
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
آموزش مجازی
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Miuvc.ir
آموزش مجازی
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
نشانی وب سایت Miuvc.ir
آموزش مجازی
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه
پرتال اتصال امن همکاراKeyhanن
نام مرکز داده جامعه المصطفی (ص) العالمیه

 

 

 

ردیف نام استان نام شهر نام دانشگاه نام سامانه نشانی URL IP Address
1 بوشهر بوشهر دانشگاه بوشهر سیدا iaub.ir 185.109.75.20
2 خراسان جنوبی بیرجند واحد بیرجند adobe connect vc.iaubir.ac.ir 85.185.86.165
3 خراسان جنوبی بیرجند واحد بیرجند adobe connect vc2.iaubir.ac.ir 85.185.86.167
4 اصفهان اصفهان آموزشکده فنی وحرفه ای دخترانه سما اصفهان Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
5 اصفهان اصفهان آموزشکده فنی وحرفه ای پسرانه سما اصفهان Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
6 اصفهان تيران واحد تيران Adobe Connect oc3.ictsara.com 188.136.136.33
7 اصفهان زواره واحد زواره Adobe Connect oc4.ictsara.com 188.136.136.34
8 اصفهان خوانسار واحد خوانسار Adobe Connect oc3.ictsara.com 188.136.136.33
9 اصفهان شاهين شهر واحد شاهين شهر Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
10 اصفهان سميرم واحد سميرم Adobe Connect oc4.ictsara.com 188.136.136.34
11 اصفهان نايين واحد نايين Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
12 اصفهان ميمه واحد ميمه Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
13 اصفهان مبارکه و مجلسی واحد مبارکه – مجلسی Adobe Connect oc4.ictsara.com 188.136.136.34
14 اصفهان هرند واحد هرند Adobe Connect oc3.ictsara.com 188.136.136.33
15 اصفهان گلپايگان واحد گلپايگان Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
16 اصفهان فريدن واحد فريدن Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
17 اصفهان فلاروجان واحد فلاروجان Adobe Connect oc4.ictsara.com 188.136.136.34
18 اصفهان مرکز مهردشت-دهق مرکز مهردشت-دهق Adobe Connect oc3.ictsara.com 188.136.136.33
19 اصفهان اردستان واحد اردستان Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
20 اصفهان بادرود واحد بادرود سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی یاد class.aminidc.com 185.142.156.4
21 اصفهان كاشان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی یاد class.aminidc.com 185.142.156.4
22 اصفهان مبارکه واحد مبارکه – مجلسی سامانه دانشجویی reg.iaumajlesi.ac.ir 93.126.49.141
23 اصفهان اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي دخترانه سما اصفهان(خوراسگان) ويژه مقطع كارداني Adobe Connect oc1.ictsara.com 188.136.136.31
24 اصفهان اصفهان آموزشكده فني و حرفه اي پسرانه سما اصفهان(خوراسگان) ويژه مقطع كارداني Adobe Connect oc2.ictsara.com 188.136.136.32
25 اصفهان اصفهان اصفهان سامانه آموزش مجازی سما واحد خمینی شهر(moodle) lms.samakhsh.ac.ir 192.168.168.56
26 اصفهان جوشقان قالي دانشگاه آزاد اسلامي مركز جوشقان قالي سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی یاد class.aminidc.com 185.142.156.4
27 اصفهان اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) آموزش مجازی واحد اصفهان prof.khuisf.ac.ir 188.136.141.121
28 اصفهان نیک آباد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیک آباد سامانه جامع دانشگاهی الماس 46.148.42.161:4000/ 46.148.42.161
29 اصفهان نیک آباد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیک آباد سامانه آموزش مجازی پیشگام رایان 46.148.42.161:4000 46.148.42.162
30 اصفهان نیک آباد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیک آباد سامانه آموزش آفلاین 46.148.42.161:4000 46.148.42.163
31 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد سیستم آموزش و انتخاب واحد (آموزش مجازی سیدا) edu.khoiau.ac.ir 85.185.239.101
32 لرستان خرم آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد سیستم آموزش و انتخاب واحد (آموزش مجازی تیدا) khoiau.ac.ir/login.aspx 85.185.239.93

 

 

 

 

ردیف IP نام مرکز داده نشانی وب سایت
33 78.38.175.96 golestan.araku.ac.ir
34 78.38.175.87 araku.ac.ir
35   دانشگاه صنعتی اراک سامانه نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر (دانشگاه صنعتی اراک)
36 185.123.209.157 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://arakmunavid.vums.ac.ir
37 185.123.209.152 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://savehumsnavid.vums.ac.ir
38 185.123.209.149 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://khomeindhnavid.vums.ac.ir
39 185.113.59.130 دانشکده علوم پزشکی خمین http://www.khomeinums.ac.ir/web/edu
40   آموزشکده فنی ساوه- جراحی زاده خدمات الکترونیک آموزشکده ساوه
41   مرکز آموزش عالی محلات سایت آموزش مجازی
آموزش آنلاین دروس
42   موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه نماد
43   سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای سمیاد فن تیوب پورتال
44 217.218.70.46 دانشگاه پیام نور http://lms.pnu.ac.ir/
45   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
46   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
47   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
48   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
49   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
50   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
51   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
52   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
53   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
54   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
55   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
56   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
57   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
58   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
59   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت کتابخانه
60   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت همایش
61   حوزه علمیه استان خراسان
62 دانشگاه آیت االه العظمی بروجردی مرکز داده مستقر درون دانشگاه 31.130.180.116 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
63 دانشگاه آیت االه العظمی بروجردی مرکز داده مستقر درون دانشگاه 31.130.183.116 کلاس مجازی
64 موسسه آموزش عالی ناصرخسرو
65 موسسه آموزش عالی آئین کمال
66 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان این دانشگاه تغییر ip داشته است . 195.114.4.140 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
67 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان این دانشگاه تغییر ip داشته است . 195.114.4.154 سامانه کلاس مجازی
ردیف IP نام مرکز داده نشانی وب سایت
2   10.45.23.83 دانشگاه اراک

lms.araku.ac.ir

3   78.38.175.96 دانشگاه اراک golestan.araku.ac.ir
4   78.38.175.87 دانشگاه اراک araku.ac.ir
5   دانشگاه صنعتی اراک سامانه نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر (دانشگاه صنعتی اراک)
6 185.123.209.157 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی arakmunavid.vums.ac.ir
7 185.123.209.152 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی savehumsnavid.vums.ac.ir
8 185.123.209.149 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی khomeindhnavid.vums.ac.ir
9 185.113.59.130 دانشکده علوم پزشکی خمین khomeinums.ac.ir
10 185.113.59.131 دانشکده علوم پزشکی خمین

edu.khomeinums.ac.ir

11   آموزشکده فنی ساوه- جراحی زاده خدمات الکترونیک آموزشکده ساوه
12   مرکز آموزش عالی محلات سایت آموزش مجازی
13   مرکز آموزش عالی محلات
14   موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه نماد
15   سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای سمیاد فن تیوب پورتال
16 217.218.70.46 دانشگاه پیام نور lms.pnu.ac.ir/
17   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
18   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
19   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
20   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
21   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
22   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
23   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
24   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی کلاس مجازی
25   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
26   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
27   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت یادگیری
28   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
29   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
30   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سیستم جامع آموزشی گلستان
31   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت کتابخانه
32   دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی سامانه مدیریت همایش
33   حوزه علمیه استان خراسان ..
34   دانشگاه آیت االه العظمی بروجردی 31.130.180.116 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
35   دانشگاه آیت االه العظمی بروجردی 31.130.183.116 کلاس مجازی
36   موسسه آموزش عالی ناصرخسرو
36   موسسه آموزش عالی آئین کمال
36 این دانشگاه تغییر ip داشته است . دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 195.114.4.140 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
36

این دانشگاه تغییر ip

داشته است .

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 195.114.4.154 سامانه کلاس مجازی

 

 

نویسنده:وحید کاوسی تاریخ: شنبه, 18 آگوست , 18
دسته بندی ها: اخبار - اخبار صفحه اصلی
دیدگاه ها