سطح خدمات سرویس اینترنت

 سطح خدمات سرويس IP (اينترنت)( Service Level Agreements )

شركت رایانکده آپادانا (ساتیا) سطح خدمات دسترسي به شبكه جهانی اينترنت تحويلی به مشترکين خود را مطابق معيارهاي استاندارد و بين المللي بصورت ذيل تعريف مي نمايد :

موارد کليدی که در اين SLA بايستي مد نظر قرار گيرد ، شامل سه پارامتر اساسي شبکه به شرح زير مي باشد:

•  Availability Service

•  Packet Loss

•  (Latency( Round Trip Delay

1 – Availability Service :

منظور از پارامتر Availability ، توانايي مشترک براي تبادل بسته هاي IP از پورت دسترسي خود به شبکه جهاني اينترنت از طريق شبکه تامين کننده سرويس ( provider ) مي باشد .

Availability شبكه ملي ديتا در محدوده تعريف شده ذيل به ميزان 9/99 درصد ، گارانتي مي گردد.

تبصره :

قطعي هايي كه در بند 4-2 عنوان شده در محاسبه Availability لحاظ نگرديده است .

1-1- محدوده تعيين شده براي تضمين Availability :

اين محدوده ، كليه نودهاي واقع در شبكه ملي ديتا، پورت دسترسي مشترك و نيز شبكه تامين كننده اينترنت بين الملل ( Backbone Provider ) در مسير هر كدام از دروازه هاي ( Gateways ) شبكه ملي ديتا را شامل مي گردد .

1-2-روش محاسبه Availability :

Availability % = ( Total Time – Total Unavailability time) / Total time * 100

1-3-تعريف Unavailability

Unavailability به موارد زير اطلاق مي شود :

1-3-1- قطع فيزيكي خط مشترك

1-3-2- عدم امكان Ping كردن هيچيک از نودهاي واقع در محدوده تعريف شده فوق الذكر

1-4- جرايم:

مدت زمان قطعي در ماه جريمه
كمتر از 30 دقيقه 2/1 برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بين 30 دقيقه تا 1 ساعت 4/1 برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بيش از 1 ساعت تا 10 ساعت 5/1 برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بيش از 10 ساعت تا 24 ساعت 8/1 برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بيش از 1 روز تا 5 روز 2 برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بيش از 5 روز تا 15 روز كل شارژ ماهانه

تبصره 1: توضيح اينكه مبلغ جريمه مثلا 24 ساعت  برابر یک سی ام مبلغ شارژ ماهیانه منظور خواهد شد.

تبصره 2 : جرايم فقط به ( T.T ( Trouble Ticket و ( T.R ( Trouble Report كه از سوي سيستم NOC گزارش مي شود ، تعلق مي گيرد .

2 – Packet Loss )P.L) :

2-1- تعريف

P.L به مقدار متوسط افت يا گم شدن بسته هاي IP در طول شبكه اطلاق مي شود و مقدار آن در شبكه ملي ديتا حداكثر 3% مي باشد.

2-2- محاسبه P.L :

محاسبه P.L شبكه در فاصله زماني 24 ساعت بصورت ذيل انجام خواهد شد :

ميزان P.L با ارسال پكت هاي ICMP به اندازه 100 بايت و به تعداد 1000 عدد پكت از پورت روتر مشترك تا نقاط مندرج در جدول 2 و بر اساس ميانگين نمونه برداري هاي متوالي Ping Test در طول يك ساعت تعيين مي گردد.

Packet Loss = (( Total Number of Packet sent – Total Number of Packet received) /

Total Number of Packets sent) * 100

نقطه تست gateway بعد از HOP اولین IP آدرس
لندن flag 62.216.128.169
نیویورکflag 62.216.146.133
MX 195.229.29.29

تبصره : محاسبه P.L توسط سيستم NOC انجام مي شود .

 

2-3- جرايم:

در صورتيكه P.L بيش از 3% باشد ، قطعي محسوب و مطابق جدول 1 از صورتحساب كسر خواهد شد.

تبصره :

شرايط تست P.L بايد به گونه اي باشد كه در سمت مشترك ، فقط روتر Gateway مشترك در مدار تست P.L قرار داشته و تجهيزات اضافي در مسير تست وجود نداشته باشد .

3- (Latency( Round Trip Delay :

3-1- تعريف

متوسط زماني كه طول مي كشد ، تا يك بسته IP درطول Backbone شبكه ملي ديتا ، از پورت دسترسي مشترك تا نقاط مندرج در جدول 2 برسد .

3-2- محاسبه Latency :

ميزان Latency بر اساس متوسط تاخير پكت هاي ارسالي به اندازه 100 بايت و به تعداد 1000 عدد از پورت روتر مشترك تا نقاط مندرج در جدول 2 و بر اساس ميانگين نمونه برداري در طول يك ماه تعيين مي شود.

متوسط مقدار Latency در طول Backbone شبكه ملي ديتاي كشور كمتر از 60 ميلي ثانيه و درخارج از شبكه ملي ديتاي كشور (تا نقاط مندرج در جدول 2) كمتر از 350 ميلي ثانيه مي باشد .

3-3- جرايم:

در صورتيكه مقدار متوسط Latency محاسبه شده در طول يك ماه از مقادير فوق الذكر بيشتر شود، معادل يك روز از شارژ ماهانه جريمه به مشترك پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 :

شرايط تست بايد به گونه‌اي باشد كه در سمت مشترك ، فقط روتر Gateway مشترك در مدار تست قرار داشته و تجهيزات اضافي در مسير تست وجود نداشته باشد .

تبصره 2 :

در يك زمان بيش از يك جريمه (قطعي يا P.L و يا Latency ) به مشترك تعلق نخواهد گرفت .

4- مواردي كه شامل جريمه نمي شود

قطعي هاي ناشي از موارد ذيل شامل جريمه نمي شود :

4-1- قطعي هاي مربوط به تعمير و نگهداري و سرويسهاي دوره اي كه مطابق با شرايط ذيل انجام گردد:

الف) حداقل 36 ساعت قبل از طريق E-Mail و Web Site شركت ، به اطلاع مشترك رسيده باشد .

ب ) مدت زمان Down Time هاي مربوط به شبكه حداكثر 4 ساعت باشد .

ج ) تعداد Down Time هاي مربوط به شبكه حداكثر 2 بار در ماه باشد .

4-2- قطعي هاي ناشي از حوادث قوه قهريه (فورس ماژور) مانند حوادث طبيعي ، در اين حالت مدت زمان قطعي شامل كسر آبونمان مي شود .

4-3- قطعي هايي كه داراي هيچ گونه Trouble Ticket تائيد شده از جانب NOC نباشد .

4-4- قطعي هائي كه بواسطه خرابي تجهيزات مشترك باشد .

4-5- قطعي هائي كه بنا به درخواست مشترك باشد مانند (عمليات انتقال محل، تست شبكه داخلي و غيره).

4-6- قطعي هاي ناشي از تخطي مشترك از قوانين يا مقررات مصوب يا قرارداد فيما بين.

4-7- قطعي ناشي از عدم پرداخت صورتحساب .

4-8- قطعي ناشي از صدور احكام از سوي مراجع قضائي و يا امنيتي كشور (مراجع ذيصلاح) ، در اين حالت مدت زمان قطعي شامل كسر آبونمان مي شود .

4-9-در صورتيكه Down Time هاي اشاره شده در بند 4-2 به لحاظ زماني و يا تعداد بيش از مقادير فوق باشد ، مازاد آن مطابق جدول 1 مشمول جريمه خواهد شد.

4-10- در صورتيكه افزايش P.L ناشي از استفاده بيش از 80% ظرفيت سرويس مشترك باشد ، مشمول جريمه نمي گردد .

5- در صورت بروز قطعي يا P.L و يا Latency خدمات ارايه شده توسط شركت ، مشترك موظف است خرابي را به مركز NOC گزارش نمايد و مركز NOC پس از بررسي اوليه گزارش ، نسبت به ايجاد Trouble Ticket اقدام خواهد نمود . لازم بذكر است زمان قطعي از لحظه ايجاد Trouble Ticket محاسبه خواهد شد .

خاطر نشان مي سازد شركت تحت هيچ شرايطي Ping ‌ها و ساير تستهاي اجرا شده توسط مشترك را بصورت يكجانبه نخواهد پذيرفت و تمامي تستها و آزمايشها بايد با حضور طرفين انجام و موضوع صورتجلسه شود .

نویسنده:satiaisp تاریخ: دوشنبه, 19 ژانویه , 15
دسته بندی ها:
دیدگاه ها

ارسال دیدگاه